?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Recenze na Proč blijou sloni na litenky.cz - RECENZE

D??tství za komančů 

Hrdý Budžes v kalhotách, nebo klukovská dobrodružství se vším všudy?

 

 

Když jsem dostal do ruky knihu Jana Pavla Proč blijou sloni, neubránil jsem se automatickému zaškatulkování do „pseudožánru“ à la Irena Dousková. No jist??, t??žká komunistická diktatura, naivní d??tský pohled, pár zkomolených citátů oficiální propagandy… ??tená?? se zase rozho??čí, jak to bylo tehdy hrozné, p??ípadn?? dodá, že dnes je to ješt?? horší, podívá se na portrét autora a v závislosti na svém v??ku buď usoudí, že krásn?? vystihl jeho pocity, a nebo tomu naopak vůbec nerozumí. Zaradoval jsem se – to se recenze bude psát úpln?? sama. 

Ale hezky od začátku. Jan Pavel rozhodn?? není žádným spisovatelským nováčkem a jeho knihy vyšly už v p??kné ??ádce českých nakladatelství. P??esto se nemusíte styd??t, pokud jeho jméno dosud unikalo vaší pozornosti, nebo jste ho myln?? považovali za ex-papeže Wojtylu. Jeho knihy totiž zatím vycházely bez v??tšího mediálního povyku a mimo zorné pole širšího literárního sv??ta. A to p??esto, že jeho sbírka povídek Zbytečnost vyšla i v Brazílii a v rámci projektu Artes Liberales byla p??eložena do angličtiny. 

 Jeho nejnov??jší román Proč blijou sloni byl nominován na cenu Cultura Bohemica za rok 2011. I p??esto zůstávám skeptikem. Kdo z vás zná nadační fond Cultura Bohemica?… 

 Kniha je vypráv??na z pohledu malého školáka, který vyrůstá v Hloub??tín?? v osmdesátých letech minulého století. Kdo by však, stejn?? jako já, očekával kritiku tehdejšího režimu, ten by se p??kn?? zmýlil. Když už jsem nakousl srovnání s Hrdým Budžesem Ireny Douskové, pojďme se podívat trochu blíž, co ob?? knihy pojí a co je naopak odlišuje. Zatímco rodiče malé Helenky Součkové jsou svým způsobem hrdinové trpící kvůli své neloajálnosti a tvo??ící kontrast s naivní dívenkou, která si nep??eje nic jiného než chodit s ostatními kamarády do pionýra, rodina Taliánových je typickou ukázkou češství až čecháčkovství ve všech svých kladech (jsou-li jaké) a záporech. Doma se nehádají o politice, ale o tom, kde se tatínek zase opil, místo protistátní činnosti se v??nují drobným krádežím otisků a dalších zbytečností, které pak nalepené na talí??e prodávají zahraničním turistům. Stejn?? tak není hlavní hrdina Michael „kontrastní plochou, která skrz optiku naivního d??tského pohledu ukazuje zrůdnost a absurditu p??ekonaného komunistického režimu“, ale obyčejným rošťákem z pražské periferie. 

I když Iva Pekárková o „slonech" píše, že jde o knihu „o vážných v??cech“, v první ??ad?? stojí organický a živý sv??t d??tské fantazie. Vydáváme se s hlavním hrdinou na dobrodružnou výpravu do „tajuplných“ kanálů, sníme s ním jeho bláhové sny o tom, čím bude, až vyroste. Kniha nás tak vrací do vzpomínek na naše vlastní d??tství a p??ipomíná nám, jak málo stačilo, abychom dokázali každý den prožívat fantastická dobrodružství. Vykouzlí pobavený úsm??v i melancholickou slzičku (klišé je v tomto p??ípad?? na míst??). „Kličkování mezi symboly socialismu, kterému už dochází dech, i tvrdou srážku d??tských snů s realitou“ (op??t Pekárková) zde sice hledat můžeme, chceme-li, nesráží se však d??tský sv??t s tím „dosp??láckým“ v každé dob??? Nemá snad každá doba svá specifika, s kterými se musí člov??k vypo??ádávat, ať už se narodil kdykoli? Za m?? osobn?? je Pavlova kniha spíš ozv??nou vlastního d??tství (ač prožitého v letech devadesátých) než vykreslením „reality p??edp??evratové éry“. 

Teprve až ve srovnání s „blijícími slony“ vystupuje v plné hloubce jednostranný a um??lý sv??t Hrdého Budžese. Nic proti Douskové, chci jen ??íci, že vedle sebe tu stojí dv?? knihy, z nichž jedna je spíše výpov??dí o určité dob?? a ta druhá je d??tským dobrodružstvím v každodenním sv??t??. Dobové zakotvení je tu jen nutnou kulisou, dobou, ve které autor sám vyrůstal. 

 Hlavním „záporákem“ knihy není ani totalita, ani byrokracie, ani malý pokrytecký čecháček, ale nic jiného než vlastní dospívání a ztráta d??tského pohledu na sv??t. Teprve ztráta iluzí ukazuje „tvrdou realitu“, ať už si pat??í do kterékoli doby. 

 

Ladislav Vitouš

 

 

Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbytečnost, Josef Schwarz, magazín UNI

 

Pavlův text je jako dob??e nabroušená b??itva – bez okolků a deziluzivn?? proniká k d??eni života každého současníka, i když nejlépe se v autorov?? povídkovém p??íb??hu najdou Pavlovi generační vrstevníci.

 

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbytečnost, Jaroslav Balvín, deník Právo

Jan Pavel do své osmé knížky poskládal hrst krátkých, jakoby samostatných povídek. Vybrousil je do minimalistického sev??eného tvaru a k pohonu jejich d??je použil hovorové dialogy.

Detail knihy >>