?

Povídková kniha Zbyte─Źnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbyte─Źnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??elo┼żena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jan─Źárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahrani─Źních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Tvar 3/2010 (Zbyte─Źnost) - RECENZE

N??┼żné brutality, úkladné banality

Literární tvorb?? šestat??icetiletého Jana Pavla se naši kulturní recenzenti vyhýbají pomalu jako ─Źert k??í┼żi, a p??itom nejnov??jší soubor osmi povídek nazvaný Zbyte─Źnost je ji┼ż osmou Pavlovou kni┼żní publikací! Tento pra┼żský rodák píše i poezii  a má na svém básnickém kont?? dv?? útlé sbírky, zdá se však, ┼że v posledních letech ji┼ż s kone─Źnou platností p??esedlal na  prozaického Pegase, proto p??ipome??me alespo?? jeho novelu Jizvení nebo románovou etudu I smrt se zahojí.  Prozatím je ale Jan Pavel pravd??podobn?? um??lecky nejp??esv??d─Źiv??jší jako povídká?? a práv?? jako povídká?? na sebe p??ed deseti lety upozornil v Hostu sbírkou kratších próz s názvem Na pouti… Svým zp┼»sobem se k této své prozaické prvotin?? vrací – a to nikoli náhodou nebo zbyte─Źn?? – i v nyn??jší Zbyte─Źnosti.

Pro tyto komorní povídky, v nich┼ż poznovu zaznívají n??které autorovy utkv??lé motivy a traumatické situace, které ji┼ż m┼»┼żeme znát z jeho d??ív??jších kní┼żek, je z??ejm?? nejcharakteristi─Źt??jší v??domí bolestné, t??eba┼że navenek tak trochu p??itlumované a a┼ż nehorázné nesouvislosti mezi ┼żivotními sny, iluzemi a ideály, a mezi ka┼żdodenní ┼żivotní realitou, otupující stejnou m??rou jako zra??ující, tj. v??domí, které sehrává v prozaikových postavách ur─Źující, ne-li p??ímo fatální roli ji┼ż v d??tství a které se do jejich myslí znovu s proradnou neúprosností vrací ─Źi které o┼żívá i v jejich dosp??lých rocích.  Rezultátem takového všeprostupujícího v??domí se posléze stává svérázný amalgám práv?? nejr┼»zn??jších motiv┼» a situací, které jako celek vtiskují všem konkrétním povídkám i povídkové sbírce jako celku dominující romantizující pocit zbyte─Źnosti ┼żivota a zbyte─Źného ┼żivota.

Zárove?? ovšem k leitmotiv┼»m kní┼żky nále┼żí rovn??┼ż stavy jakési malátné zhrzenosti, liknavého bilancování, jako┼ż i bezradného reflektování prozatímní ┼żivotní pouti. Nejde však o ┼żádné p??íb??hy velkých deziluzí nebo katastrofální skepse: Pavel se uvá┼żliv?? dr┼żí komorní roviny vypráv??ní, volí metodu ┼żivých, by┼ą zkratkovitých nebo i nedo??íkajících dialog┼», vše podstatné, co se v jeho short stories odehrává, probíhá z valné ─Źásti jakoby mimo vlastní lí─Źení a vlastní vyprav??─Źské reálie. Navíc jsou n??které povídky do ur─Źité míry dopovídány a n??kdy z─Źásti dopov??zeny v povídkách následujících, pro─Źe┼ż osm próz ze Zbyte─Źnosti tvo??í v úhrnu jakési trsovité povídkové pásmo, jeho┼ż spole─Źným jmenovatelem m┼»┼że být nazírání ┼żivota jako snu, ┼żivota jako zdání. A také vesm??s explicitn?? nevyslovované hledání n??─Źeho tak prý tuctového a n??─Źeho zcela nepostradatelného jako smyslu ┼żivota – ┼żivota ké┼ż by se por┼»znu proklubávajícího z klubek samých zbyte─Źností.

Nalézaného však nebo nenalézaného? Pavel na první pohled píše o neatraktivních konstelacích anebo o zdánliv?? tolik „oby─Źejných v??cech“, jenom┼że to nej─Źast??ji bývá pouze komorní a zám??rn?? civiln?? komponovaná p??edehra, je┼ż se uzavírá v okam┼żiku, kdy se v textu dostavuje n??jaký dramatický, fantaskní nebo i tragický akord. Z profánních banalit se potom jakoby znenadání vyno??ují po┼ąouchlé a úsko─Źné brutality, realizující se zp┼»sobem, který nic nedbá na psychické rozpolo┼żení zasko─Źeného vyprav??─Źe, a poté se stávající zvláštními svorníky všech za??azených povídek. Do ur─Źité míry nemálo zádum─Źivé a┼ż rozjímavé povídky Jana Pavla pak promlouvají jako texty o brutalit??, ješt?? více o brutalitách, le─Ź poh??íchu o takových, které vstupují do vyprav??─Źova p??íb??hu vícemén?? nenápadn??, neokázalé, o to však mnohdy neústupn??ji. Stávají se toti┼ż s p??isp??ním roztodivných okolností obvykle tím, co má nebo m┼»┼że mít „absolutní moc nad ┼żivotem“, proto┼że paradoxn?? nejsou ani trochu zbyte─Źné, nicmén?? zejména svou brutalitou si vynucují právo na významnou sou─Źást naší existence – a svou brutalitou poté takovou lidskou existenci stírají, poni┼żují nebo ztrap??ují.

Slovo existence tu nepadlo náhodou: ve svém jádru jsou toti┼ż Pavlovy povídky p??íkladem existencialistických povídek, resp. postexistencialistických povídek, takových, v nich┼ż p??ízna─Źn?? existencialistická dilemata mohou sice být sebevíc zašifrována a skryta ve všednodenních výjevech, scénkách a epizodách, poka┼żdé však vystupují na povrch a p??edstavují myšlenkový tmel všech jednotlivých text┼». V??tšinou jsou ale p??edkládány nebo nazna─Źovány teprve v okam┼żiku, kdy u┼ż je pozd?? na ┼żivotní volbu anebo kdy u┼ż tato volba byla p??ed─Źasn?? a zbyte─Źn??, o to však nenávratn??ji u─Źin??na. A┼ą u┼ż Pavel píše o d??tských traumatech nebo o krkolomných problémech lidí mladšího st??edního v??ku, poka┼żdé lze k interpretaci t??chto lí─Źení najít sch┼»dný existencialistický klí─Ź. Le─Ź s p??ihlédnutím k tomu, ┼że i kdy┼ż se postavy n??kdy necht??jí „navrátit se do zbyte─Źného ┼żivota“ (by┼ą k tomu dospívají v situaci, z ní┼ż není ┼żádného východiska), v reálu se do t??chto zbyte─Źných ┼żivot┼» neustále vracejí, setrvávají v nich a t??eba i navzdory sob?? dál pro┼żívají svá oblíbená dilemata a zdomácn??lá traumata. Proto také nakonec sv┼»j svíravý pocit nenapln??nosti ┼żivota s r┼»znou intenzitou nejednou reflektují s p??edstavou ┼żivotní napln??nosti.

M┼»┼żeme-li tedy p??i ─Źetb?? Pavlových povídkách hovo??it o jejich myšlenkové i um??lecké zakotvenosti v poetice literárního existencialismu, v p??ítomnosti po─Źátku t??etího tisíciletí spíše literárního  postexistencialismu, vyplývá z toho poznatek, ┼że kniha podobn?? temperovaná jako autorova Zbyte─Źnost p??edstavuje ur─Źitý polemický akord v┼»─Źi nadvlád?? postmodernismu nebo v┼»─Źi p??evládající postmoderní situaci v ─Źeském písemnictví. Jen┼że Pavlovo existencialistické objevování d??tství v dosp??losti a soub??┼żn?? i dosp??losti v d??tství, stejn?? jako n??kdy a┼ż modelová prozaikova lí─Źení nahodilých ur─Źujících okam┼żik┼» existence, to vše mo┼żná také signalizuje formující se novou poetiku, spjatou s tvorbou generace, která vstupovala do literárního ┼żivota na p??elomu minulého a nyn??jšího desetiletí. Smysl pro tajemnost a tajuplnost nejrozli─Źn??jších fenomén┼» našich ┼żivotab??h┼» se tady snoubí se zálibou v ur─Źité fantasknosti, která je ve v??tšin?? p??ípad┼» dána práv?? metamorfózami banality v brutalitu, p??ípadn?? i zp??tným rozpoznáváním brutální podstaty t??eba i ji┼ż z pam??ti zdánliv?? nadobrovyt??sn??ných banalit.

┼Żivot jsou jen samé skvrny, konstatuje se v jedné povídce ze Zbyte─Źnosti, a podotýká se, ┼że jde všehovšudy nebo p??edevším o „nesmazatelné skvrny, které se p??elévají jedna p??es druhou“. Takto pointilisticky však prozaik nikterak nepíše, sna┼żí se vypráv??t p??íb??h a postihnout nuance našeho podv??domí, v tomto duchu ovšem náš ─Źlov??─Źí všehomír citliv?? vnímá a takto de facto brutáln?? v d┼»sledku nahlí┼żí i nekone─Źné sv??te─Źky ulpívající v nejvšedn??jších banalitách. Ale i ty nejoby─Źejn??jší skota─Źinky ┼żivota mohou mít svou radostnou a sympatickou podobu, a proto stojí za to blahop??ejn?? vyzdvihnout skute─Źnost, ┼że recenzovaná kní┼żka Jana Pavla Zbyte─Źnost vyšla koncem lo??ského listopadu v Thesaurus Editora, p??elo┼żená pod souhrnným názvem Inutilidades. V Brazílii, kde jinde? Co je však lepší, kdy┼ż o n??kterém autorovi kritika ml─Źí a je p??ekládán v cizích kon─Źinách, anebo kdy┼ż o n??kom ─Źteme na všech sloupích, ale kup??íkladu zrovna v Ji┼żní Americe kde nic tu nic? Zbyte─Źná otázka, zbyte─Źné odpovídat. ┼Żivot je sen, ┼żivot je i zbyte─Źnost.  A n??kdy také literární sn??ní o zbyte─Źnosti.

Vladimír Novotný

ZajÝmavÚ odkazy:
ę 2008
TOPlist

Z recenze na:

I smrt se zahoj├ş. ??esk├Ż rozhlas ??? Vltava

Prózy Jana Pavla p??inášejí spíše postupn?? formulované a b??itké diagnózy ne┼ż úsp??šná lé─Źení, trýznivé kazuistiky spíše ne┼ż umn?? sestavené story, bolestnou sebereflexi spíše ne┼ż plynoucí zábavu. A práv?? v tom spo─Źívá jejich nenápadný, ale zásadní p??ínos.

Detail knihy >>

Z recenze na:

I smrt se zahoj├ş. J. Balv├şn, dobraadresa.cz

V Pavlových beletriích se ob─Źas zalesknou perly, moudra, která obstojí samostatn?? a ─Źtená??e se dotknou tak??ka fyzicky, proto┼że se s nimi naprosto ztoto┼żní.

Detail knihy >>