?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
iliteratura.cz, leden 2009 - ROZHOVOR

Thesaurus Editora, brazilské nakladatelství sídlící v hlavním m??st?? a specializované na vydávání mladých autorů, pootev??elo dve??e brazilského knižního trhu českým spisovatelům. První vlaštovkou je povídková sbírka mladého pražského prozaika Jana Pavla (1973), která zde vyšla pod názvem Inutilidades.

 

Z níže uvedeného krátkého rozhovoru s autorem vyplývá, že jej na brazilský trh p??ivedla víc souhra šťastných okolností než v??domé souzn??ní s brazilskou literaturou. Je to však zajímavý krok hodný pozornosti. Zejména proto, že p??eklady současných českých autorů v portugalsky mluvících zemích prakticky neexistují.


L.W.: Co Vás vedlo k tomu, že jste své dílo p??ivedl práv?? na brazilský trh?
J.P.: Už delší dobu jsem se poohlížel po n??jaké možnosti vydat knížku v zahraničí. Hlavn?? kvůli tomu, že m?? ten náš „malý literární rybníček“ velice zklamal. O co je menší než ostatní, o to víc je v n??m očividn?? místa pro „partička??ení“, hádání se, s odpušt??ním, o blbostech a pleticha??ení – místo abychom drželi pohromad??, táhli všichni za jeden provaz a snažili se ukázat, že opravdu n??co dovedeme, t??íštíme síly v malicherných sporech a osočování jeden druhého. A když obrovskou shodou náhod (jsem osobn?? toho názoru, že člov??k se nejprve musí snažit ud??lat vše, co je v jeho silách a teprve pak si ho najde t??eba i náhoda) p??išla nabídka vydat Zbytečnost práv?? v Brazílii, ani na okamžik jsem nezaváhal.

 

- Máte n??jaký vztah k brazilské literatu??e nebo konkrétnímu dílu?
- Od Paula Coelha mám nejrad??ji Alchymistu. Je to sice už pár let, co jsem ho četl, ale rozhodn?? je na jednom z prvních míst v seznamu knih, které si chci p??ečíst znovu.
Pak Záhir, tahle kniha m?? oslovila zase úpln?? jiným způsobem, a to v dob??, kdy jsem procházel nep??íliš šťastným obdobím v osobním život??, kvůli nepovedenému manželství. Velký dluh mám vůči Guimarãesi Rosovi, ale doufám, že ho do konce roku splatím; t??ším se zejména na novelu Burití. Jinak je pro m?? Brazílie pole neorané, možná jako pro v??tšinu českých čtená??ů, ale t??eba se tady nečekan?? objeví nám neznámý, mladý současný brazilský autor a my budeme mít p??íležitost okusit i n??co víc z brazilského literárního koláče.

 

- Vaše sbírka byla v Brazílii p??ijata velmi dob??e. Pokusíte se p??ivést do Brazílie n??kterou další z Vašich knih?
- Rozhodn?? mám v plánu vydat v Brazílii i další své knížky, což ale samoz??ejm?? záleží hlavn?? na vydavateli. Doufám, že Zbytečnost je první vlaštovkou. Coby autor jsem nesmírn?? pot??šený, že se to poda??ilo, a pevn?? doufám, že se ty pomyslné dve??e, které se teď pootev??ely, zbůhdarma nezaklapnou, ale že si brazilský čtená?? bude moci v budoucnu p??ečíst i další knihy současných českých autorů, protože jsem si jistý, že rozhodn?? za p??ečtení stojí.

 

Lada Weissová

Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

I smrt se zahojí. ??eský rozhlas ??? Vltava

Prózy Jana Pavla p??inášejí spíše postupn?? formulované a b??itké diagnózy než úsp??šná léčení, trýznivé kazuistiky spíše než umn?? sestavené story, bolestnou sebereflexi spíše než plynoucí zábavu. A práv?? v tom spočívá jejich nenápadný, ale zásadní p??ínos.

Detail knihy >>

Z recenze na:

I smrt se zahojí. J. Balvín, dobraadresa.cz

V Pavlových beletriích se občas zalesknou perly, moudra, která obstojí samostatn?? a čtená??e se dotknou tak??ka fyzicky, protože se s nimi naprosto ztotožní.

Detail knihy >>