?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Minirecenze na Jizvení v týdeníku A2 - RECENZE

Absolvent konzervato??e Jaroslava Ježka v oboru tvorba textu a scéná??e popisuje ve své páté knize vztah muže k dv??ma ženám, navrací ho do vzpomínek na rodinu, vystavuje útokům žárlivého plyšového medvídka a zárove?? nechává, aby poznal sám sebe. Autor použil pom??rn?? zajímavou, ne však neznámou formu vypráv??ní, která mísí různé časoprostory a voln?? nakládá jak s výstavbou p??íb??hu, tak s čtená??ovou snahou vybudovat jasný p??íb??h. Různá stá??í hrdiny, různé postavy a jejich pohled na danou situaci, různé sv??ty. Z??etelná je rovn??ž inspirace filmem. St??ídmé dialogy, časové odskoky pomocí st??ihu, proplouvání různými prost??edími, která jsou autenticky popisována optikou filmové kamery, mnohoznačnost utvá??ející živý, plastický obraz. ??tená??ovo nap??tí je udržováno až do konce knihy nejen Pavlovou zručnou prací s neustálým narušováním jednoznačné výstavby fikčního sv??ta, vyvracením konečn?? utvo??ených hypotéz, ale i balancováním mezi sv??tem bizarnosti a st??ídmou realitou, mezi sv??tem možného snu a banálním p??íb??hem. Jizvení je možné číst jako horor o hrůzných činech plyšové hračky, jako psychologickou studii o rozkladu jedince či jako popis rozpadajícího se vztahu. P??i četb?? vidíme pomrkávat Borise Viana a ušklíbnout se Franze Kafku, zaslechneme existenciální Weinerův vzdech a cynické Sartrovo zachechtání a za oponou tajemství zahlédneme Davida Lynche, který na vše dohlíží.

Kate??ina Svato??ová

Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbytečnost, Bohdan Volejníček, knihovnice.cz

Už od prvních stránek je to p??edevším autorova nevídaná schopnost, s jakou lehkostí dokáže čtená??e p??enést, či snad vtáhnout do svého p??íb??hu.

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbytečnost, Jaroslav Balvín, deník Právo

Jan Pavel do své osmé knížky poskládal hrst krátkých, jakoby samostatných povídek. Vybrousil je do minimalistického sev??eného tvaru a k pohonu jejich d??je použil hovorové dialogy.

Detail knihy >>