?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
literarni.cz, červenec 2009 - ROZHOVOR

 

Jan Pavel (nar. 1973) letos na ja??e vydal už svou v po??adí devátou knihu, sbírku povídek Zbytečnost (Nakladatelství Slovart). My jsme se jej ptali nejen na jeho literární začátky, plánovanou trilogii či chystanou divadelní hru, ale i na jeho mín??ní o současném knižním průmyslu. Tady jsou jeho odpov??di.

 

Vystudoval jste Konzervato?? Jaroslava Ježka, konkrétn?? tvorbu textu a scéná??e. To dává tušit, že jste k literární tvorb?? tíhl už v mládí. Kdy se u vás poprvé projevil zájem o literaturu? Sm????oval jste vždy tímto tvůrčím sm??rem, nebo jste m??l v mládí i další sny?

 

Myslím, že jsem odmala sm????oval k n??jaké tvorb??. Na základní škole to bylo d??tské divadlo, výstupy na besídkách, vymýšlení scének… Psát jsem začal n??kdy v té dob??, mohlo mi být n??co kolem 14. Ale byly to jen zamilované básničky pro spolužačky, rozhodn?? se nedá ??íct, že bych tenkrát psal n??co cílen??, to p??išlo až daleko pozd??ji. Ale že chci d??lat n??co kolem (noviná??e, redaktora, scénáristu…), to jsem si p??ál už v té dob??. Živit se jen psaním jsem ale necht??l nikdy, a nechci ani dnes.

 

 

Sbírka povídek Zbytečnost rozhodn?? není Vaší první knihou. Jak se s odstupem času díváte na svá p??edchozí díla? M??l jste t??eba po vydání ??ty??procentního úroku (autorův debut, sbírka básní – pozn. red.) o své karié??e lepší p??edstavy, nebo jste si naopak tehdy úsp??ch spíše nep??ipoušt??l?

 

Podle m?? každý, kdo vydá jako 20letý knížku, má o ní zákonit?? n??jaké sny: že se díky ní stane slavným, že nikdy nevyšlo nic geniáln??jšího… To se ostatn?? stává, i když v daleko menší mí??e, u každé práv?? dopsané knihy. ??lov??k je z ní nejprve nadšený, pak se najednou dostaví pocit, že text nestojí za nic.  Je t??eba to nechat uležet… Samoz??ejm??, že jsem tenkrát toužil po tom, aby se ??ty??procentní úrok líbil. Když jsem držel sbírku poprvé v rukou, nev??d??l jsem, jestli mám skákat radostí nebo brečet št??stím. Dneska už mi to p??ijde spíš úsm??vné…

 

 

Máte n??jaký autorský zvyk, na který nedáte dopustit? A co Vám pomáhá ve chvílích, kdy s textem nemůžete hnout z místa?

 

Každý má jinou metodu, já se snažím psát pravideln??. Myslím si, že soustavná práce je pro m?? důležitá. Ale když s textem opravdu nemůžu hnout, nechám ho být, snažím se v??novat n??čemu jinému, p??ijít takzvan?? na jiné myšlenky, a pak se mi v??tšinou stane, že se uprost??ed noci probudím a najednou „je to tam“.  N??kdy ale takovému vysvobození p??edcházejí desítky bezesných nocí…

 

 

Krom?? vlastní literární tvorby pracujete i jako redaktor Nakladatelství Slovart. V??nujete se tedy knižnímu průmyslu v podstat?? každý den. Má člov??k poté ješt?? doma chuť na čtení, jak by se snad dalo ??íci, na vlastní p??st? A pokud ano, oslovila Vás v poslední dob?? n??jaká kniha, kterou byste čtená??ům mohl doporučit?

 

Chuť by určit?? byla, čas a síla už tolik ne. Ale v Nakladatelství Slovart d??lám spíše populárn?? naučnou literaturu, takže číst si beletrii „pro sebe“ mi problémy ned??lá. P??ečetl jsem teď plno dobrých knih, které bych doporučil, mám t??eba v této chvíli rozečtené, pravda, s obrovským zpožd??ním, Selský baroko Ji??ího Hájíčka.  Rozhodn?? doporučuji.  ??ekl bych, že Hájíček je lepší s každou další knihou.

Myslím, že to tak chodí. Podle m?? jsou dva typy autorů. Ti, kte??í zazá??í hned na začátku, už pak v??tšinou jen upadají. Ti druzí stoupají pomalu schod po schodu a snaží se psát lépe a lépe, zkrátka a jednoduše vyzrávají.  

 

Jak jsem se dočetl v jednom nedávném rozhovoru, kvalita české spisovatelské scény současnosti podle Vás klesá. Je to dáno ší??kou produkce, kdy se na pulty dostávají i knihy, které by p??ed pár lety neprošly ani p??es toho nejshovívav??jšího nakladatele, nebo n??čím jiným? A jak si podle Vás český trh stojí ve srovnání s mezinárodní scénou?

 

Z vlastní zkušenosti vím, že velký nakladatel (tedy ten, který má prost??edky na reklamní kampa??) dokáže prodat i ten nejstupidn??jší titul.  Bohužel náš knižní trh se začíná podobat t??m západním, a to hlavn?? v tom, že čtená?? koupí, co je mu vnuceno, zhltne, o čem se dozví. V novinách už recenze tém???? nevycházejí, nanejvýš anotace. Znám n??kolik fundovaných recenzentů, kte??í to za současné situace vzdali. Bohužel po nich zůstala díra, kterou zaplnili v??tšinou ne p??íliš zralí, nebojím se ??íct: „patlalové“, kte??í semelou dohromady páté p??es deváté, jen aby ukázali, co všechno v??dí.

 

 

Obecn?? se soudí, že zájem o tišt??nou knižní produkci klesá, protože mládež p??echází k monitorům počítačů, informace jsou voln?? dostupné na Internetu, zábavu p??inášejí počítačové hry. P??esto kvantum vydaných titulů rok od roku roste. I hlupák se musí ptát, kde je tedy pravda. Jak to vidíte Vy? A má šanci s četbou knih pohnout t??eba populární anketa Kniha mého srdce?

 

Každá kampa?? na podporu dobrých knih je záslužná. ??te se rok od roku mén??, nedokážu si ani p??edstavit, jak to bude vypadat za pár let. Každý rok slyším: tento bude zlomový, pak se ukáže, co bude dál. Zhroucení naprosto p??epln??ného knižního trhu se také čeká už n??kolik let. A zatím nic. Nejhů?? je na tom paradoxn?? čtená??. Aby dokázat p??efiltrovat informace o tom, co kde vyšlo a co stojí za to číst a co ne, na to by pot??eboval spoustu času, který dnes nikdo nemá. Takže se mu dostane jen knih, které jsou propagovány nejmasov??jší nebo nejagresivn??jší kampaní. Spousta, ne-li v??tšina, dobrých knih zapadne, nikdo si jich ani nevšimne. O knihách, které se prodávají po desetitisících, o takzvaných „superbestsellerech“, snad nemá cenu ani mluvit…

 

 

Zp??t k Vaší tvorb??. V rozhovoru jste také p??iznal, že se chystáte pustit do zatím blíže neurčené divadelní hry. Máte už o p??íb??hu n??jakou p??edstavu? M??lo by jít spíše o komorní drama pro n??kolik postav, nebo máme očekávat hru pro celý herecký ansámbl?

 

Mám n??kolik nám??tů, všechny jsou ale komorn??jšího rázu. Nemám rád na jevišti moc postav. Stačí i jediná, t??eba Krapova poslední páska Samuela Becketta, to je p??ece nádhera... Určit?? svoji hru postavím hlavn?? na dialozích, moje prózy na nich také často stojí. Dob??e napsaný dialog m?? vždycky doslova fascinuje. Neznám moc současných autorů, kte??í umí vystav??t dialog. To vede také k tomu, že se mladí nemají bohužel od koho učit.

 

 

Ve své novince Zbytečnost jste osudy postav pouze naznačil a nechal je otev??ené. Kolegovi Radimu Kopáčovi z magazínu UNI jste v rozhovoru p??iznal, že zamýšlíte vytvo??it celou trilogii. Co si máme od dalších dílů slibovat? Máte v plánu vrátit do hry všechny postavy ze Zbytečnosti? A dočkáme se pouze navazujících povídek, nebo zamí??íte i do minulosti jednotlivých postav?

 

Jestli se budu vracet do minulosti postav, zatím nevím. Možné to ale je. Psaní je jako rozjetý vlak. ??lov??k si namlouvá, že ho ??ídí, že to má pevn?? v rukou, ale ve skutečnosti nemůže nikam uhnout, může jen p??ibrzdit, zastavit nebo naopak zrychlit. Koleje se táhnou po??ád dál, co ale p??ijde za další zatáčkou nebo co se objeví za horizontem, t??žko ??íct. Uvidíme, kam m?? v tomto p??ípad?? zavedou...

 

 

D??kuji za rozhovor a p??eji mnoho tvůrčích nápadů.

Rozhovor p??ipravil Jakub Ehrenberger.

Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbytečnost, Bohdan Volejníček, knihovnice.cz

Už od prvních stránek je to p??edevším autorova nevídaná schopnost, s jakou lehkostí dokáže čtená??e p??enést, či snad vtáhnout do svého p??íb??hu.

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbytečnost, Jakub Ehrenberger, literarni.cz

Jan Pavel své dílko napsal v duchu moderní literatury, s vyprav??čskou lehkostí a svižností. Jednotlivé povídky jsou p??ímočaré, vesm??s jednoduché a oklešt??né od veškerého nadbytečného slovního balastu až na samotnou podstatu svého p??íb??hu.

Detail knihy >>