?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Magazín UNI, červenec 2009 - ROZHOVOR

Nikdy se psaní nedokážu zbavit,

??íká spisovatel Jan Pavel nad svojí novou prózou Zbytečnost

Jan Pavel se narodil v Praze v roce 1973. Vystudoval tvorbu textu a scéná??e na Konzervato??i Jaroslava Ježka; pracuje jako redaktor v nakladatelství Slovart. Debutoval v roce 1993 sbírkou básní ??ty??procentní úrok, následovalo dalších osm knížek poezie a prózy. Naposledy letos na ja??e povídkový soubor Zbytečnost. Žije v Praze. P??edstavuje se na stránce http://janpavel.eu/.

Vydal jsi dev??t knížek. Prvotinu už p??ed šestnácti lety. Prom??nil se za ty roky tvůj vztah k psaní a publikování?

??lov??k se léty stává cílev??dom??jší, možná neskromn??jší. Co mi stačilo, když jsem začínal psát (povídka otišt??ná v regionálním periodiku byla vytouženou metou), to m?? dneska sice pot??ší, ale bylo by fajn, kdyby n??které v??ci vyšly taky v zahraničí. Na sebe i na kvalitu textu kladu v??tší a v??tší nároky, a když bych se m??l ohlédnout za tím, co všechno se událo, asi bych m??l být spokojený. Jenže člov??ka to žene dál a dál…

Pracuješ v Nakladatelství Slovart, takže knižnímu byznysu vidíš do karet. Neodrazuje to trochu člov??ka od vydávání vlastních v??cí?

Jednoho by zklamalo, možná zhnusilo, kdyby v??d??l, jak to kolem knížek chodí. Není to kolikrát víc než byznys: nakladatelů je plno, knih nepočítan??. Vyrobit knihu dneska dokáže kdekdo, um??ní je prodat ji. Knižní trh je p??esycený, čtená?? nemá p??ehled, co kde vyšlo, pokud se o to cílen?? nezajímá. Vít??zí ten, kdo je nejvíce vid??t. Poznal jsem pár takových, kte??í nad prohýbajícími se regály knihkupectví ztratili chuť psát. U m?? to, p??ekvapiv??, funguje naopak: když mám pochybnosti, zajdu do knihovny nebo si ud??lám procházku práv?? po knihkupectvích. N??jakým záhadným způsobem m?? to nabíjí a nutí pokračovat.

Začínal jsi s poezií, dneska píšeš výrazn?? d??jovou prózu. ??íká se, že je to v??kem – je?

To si nemyslím. Já jsem k próze tíhnul odjakživa. Psaní poezie je ale „rychlejší“. Próza se musí vysed??t, nehled?? na spousty materiálů, které musí člov??k nastudovat. Ptal jsem se kdysi Pavla Kolmačky, jestli ho neláká vyzkoušet prózu, odpov??d??l, že „až bude čas, snad v důchodu“. P??ed pár lety vydal n??kolikasetstránkový román Stopy za obzor. Nechci se nikoho dotknout, napsat dobrou báse?? není jen tak, ale myslím, že psát prózu je náročn??jší.

Unese p??íb??h víc než básnická imprese, dojem z okamžiku?

Sám jsi ??ekl, že píšu d??jovou prózu. To v básni nedokážu. Proto m?? p??íb??h p??itahuje. Psychologie postav, dialogy, možnost st??ídaní vyprav??čských perspektiv a postupů. Mám za to, že próza nabízí víc možností, v??tší prostor. Jako autor se p??i psaní prozaického textu cítím paradoxn?? svobodn??jší, i když zákonitosti prózy, jestli se o n??jakých dneska vůbec dá mluvit, jsou p??ísn??jší.

Ve své novince i v p??edchozích knížkách používáš úsporný styl, blízký scéná??i, stejn?? jako metodu prolínání n??kolika p??íb??hových rovin. Jsou to vlivy filmu, nebo studií?

Rozhodn?? je to vliv filmu. Scenáristiky jsme na škole moc nem??li, a pokud, tak jsme se spíš v??novali divadelním hrám. Což je další v??c, která m?? láká. Vím, že časem se chci divadlu v??novat. Film je pro m?? kouzlo, divadlo magie, abych to zpoetizoval. Ale p??estože v prózách často používám filmové techniky, cht??l bych napsat divadelní hru.

Postavy tvých p??íb??hů ožívají víc emocemi než rozumem. Platí to i pro tebe, když píšeš?

Jde o to, jaký text píšu. T??eba novela Tramvaj do stanice je emocionáln?? nabitá, ale román, který práv?? dokončuju, už tolik ne. Hodn?? žiju svými postavami, takže se snažím navodit si i jejich duševní stavy. Ale p??iznávám, že emocionáln?? vypjaté scény se mi píšou nejlíp. Vždycky se je snažím napsat na jeden zátah, v jediném vnit??ním rozpoložení, aby nekolísaly.

Aleš Haman ti v recenzi Tramvaje do stanice vyčetl p??ílišný sentiment. Citová projekce tedy může mít i své stinné stránky, jak vidno…

Já bych ??ekl, že se Aleš Haman, ačkoli si ho velice vážím, trochu spletl. Hlavní postava je v určitých situacích sentimentální zám??rn??: vždyť je to opilý mladík, který vzpomíná na své životní lásky. Ten sentiment je naprosto účelový. N??kdy mám pocit, že se současná česká kritika tvá??í p??íliš sv??toborn??. V jiné recenzi jsem se dočetl, že není možné, aby se situace, co popisuji, udály – jenže já je zažil na vlastní kůži. Anebo že jsem se nechal inspirovat Raymondem Carverem, i když jsem od n??j doposud nic nečetl…

Je ti jako autorovi kritika k užitku?

Snažím se p??emýšlet nad tím, co mi kritik vyčte, a když to uznám za vhodné, poučit se. Jenže, jak jsem ??ekl, recenzenti jsou často tak jasnovidečtí… Není nad reakce čtená??ů. A ty se od kritiky dost liší.

K čemu se váže titul tvé aktuální knížky povídek – Zbytečnost?

Ke všemu, co člov??k v život?? d??lá. Z jistého úhlu pohledu je všechno zbytečnost. Ale u hrdinů téhle knížky jde o jistý moment v jejich život??, který se jim po letech vrací a dopadá na n?? s tém???? zničující silou. Pokusil jsem se napsat osm povídek o tom, že jsou v život?? chvíle, na které člov??k do smrti nezapomene. A pokud je to n??jaké zlo, které spáchal nebo na kterém se byť jen podílel, pronásleduje ho, jednou ho dostihne a on za n?? zaplatí.

V novince otvíráš n??kolik p??íb??hů, a to ve dvou časových rovinách, a proplétáš je dohromady. Leccos ale zůstává nedo??ečené, otev??ené. Chystáš pokračování?

Pokračování chystám, m??l jsem to v plánu, jakmile jsem Zbytečnost začal psát. Celý projekt mám v hlav?? jako trilogii. Ale musí to dozrát. Než p??ipravím druhý díl, který mám rozpracovaný, pot??ebuju dopsat román. A možná se mezitím pokusím i o tu divadelní hru. Na to se moc t??ším. V??noval jsem se svého času divadelním kabaretům, psal jsem výstupy pro jeden divadelní soubor. Už tenkrát se mi divadlo dostalo pod kůži…

Ačkoli jsou tvoje p??íb??hy motivicky pestré, jejich téma je jediné: láska a smrt. Dá se ale vůbec psát o n??čem jiném?

Dá se psát o všem. Vždycky jde o to, jak to člov??k pojme, jak to napíše. Můžeš mít nejúžasn??jší nám??t na sv??t??, a když to zpackáš, nic z toho nebude. A na druhou stranu: ze zdánlivé maličkosti se dá vykouzlit ten nejúžasn??jší p??íb??h. Což je podle m?? daleko zajímav??jší. Jenže víme, že už tady všechno bylo, takže najít ten zmi??ovaný „úžasný“, a hlavn?? doposud nezpracovaný nám??t je sotva možné. Ale pokud se to n??komu poda??í, budiž mu p??áno.

Odkud svoje p??íb??hy bereš? Naznačil jsi, že n??které jsi zažil na vlastní kůži…

V??tšina z nich je prožitá nebo inspirovaná n??čím, čeho jsem byl součástí. ??asto m?? napadá, co se stane, až vyčerpám všechno, co jsem zažil a co podle mého soudu stojí za literární zpracování. Jenže ono vždycky uzraje n??co dalšího. Život je p??íb??hy nabitý, stačí se dívat a vnímat je. Když n??co slyším, t??eba n??jakou historku, a může být sebezajímav??jší, v??tšinou ji za chvíli zapomenu. Stejn?? je to s vtipy. Slýchám jich plno, ale jakmile si pot??ebuju na n??jaký vzpomenout, nic se mi nevybaví. Snažím se vypráv??t svoje p??íb??hy.

Pat??íš do tzv. současné české literatury. ??teš ji, nacházíš p??íbuznosti?

Rád čtu současné české autory, ne všechny samoz??ejm??, ale mám pocit, že úrove?? textů je horší a horší. Každý na chvíli zazá??í, napíše svoji „geniální v??c“ a pak už jen žije z toho, co bylo. Opakuje se, va??í z ničeho. Myslím, že pro spisovatele není dobré, když hned z počátku vyletí na vrchol, protože pak už nemá kam stoupat – a zbývá mu jediná cesta. Dolů.

Co ti psaní dává? A bere?

Ačkoli se mi zdá, že mám docela bohatý a pestrý život, nikdy se psaní nedokážu ani na chvíli zbavit, utéct mu. Nejde ??íct si, teď vypustím, odpočinu si. Nikdy to nezastavíš…

Rozhovor p??ipravil Radim Kopáč

Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbytečnost, Jaroslav Balvín, deník Právo

Jan Pavel do své osmé knížky poskládal hrst krátkých, jakoby samostatných povídek. Vybrousil je do minimalistického sev??eného tvaru a k pohonu jejich d??je použil hovorové dialogy.

Detail knihy >>

Z recenze na:

I smrt se zahojí. J. Balvín, dobraadresa.cz

V Pavlových beletriích se občas zalesknou perly, moudra, která obstojí samostatn?? a čtená??e se dotknou tak??ka fyzicky, protože se s nimi naprosto ztotožní.

Detail knihy >>