?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Magazín UNI, červenec 2009 (Zbytečnost) - RECENZE

B??itce důležitá Zbytečnost – zvlášt?? pro p??tat??icátníky

 

Literárn?? zb??hlý autor Jan Pavel (nar. 1973) vystav??l ve své Zbytečnosti pouhými osmi povídkami (Holčičky, Bez obav, První pokus, Matky, Zbytečný život, Zdání, Skvrny, …a množte se!) p??íb??h n??kolika lidí zhruba ve v??ku autora (Adéla, Kristián, Sabina, Ivan a Pepan Šebkovi, Martin a Marcel), kterým nejde o nic mén?? než – o život. Doslovný a p??enesený význam tohoto obratu se v Pavlov?? vypráv??ní prolíná, i proto autor své hrdiny p??ivádí do mezních situací, ve kterých teprve na hranici bytí a smrti poznávají skutečnou hodnotu (nebo zbytečnost) svých životů.

         Sled povídek je promyšlenou, vzájemn?? provázanou sítí, kterou čtená??, nepoučený p??edb??žnými informacemi nebo bez zkušenosti s recepcí podobných textů, odhaluje teprve v průb??hu četby. V prvních t??ech povídkách sledujeme formující zážitky z d??tství hrdinů, které se ve zbylých p??ti textech p??etavují do životních konstelací postav v dosp??losti. V dokonale vysoustružené konstrukci do sebe na konci všechny části bezezbytku zapadnou a sklenou oblouk od první až k poslední povídce; k odhalení n??kterých aluzivních fines se čtená?? dostane až p??i opakovaném pono??ení do Pavlova literárního sv??ta.

         Jan Pavel však nevytvo??il samoúčelné postmoderní vehikulum. Naopak, jeho prost??ednictví do čtená??ovy mysli snáze vnikají hlavní sd??lení a významy p??íb??hu. Mnohé z nich jsou jen načrtnuty či naznačeny, a nechávají tak prostor čtená??i, aby se „drápkem zachytil“ a rozvíjel je ve své p??edstavivosti až k bodu, kdy si uv??domí: „Tohle jsem já. Já, který stejn?? jako hrdinové p??íb??hu pom????uji plnost (nebo prázdnotu) svého života úb??žníkem neodvolatelné smrti.“ Smrt je bez výjimky p??ítomna ve všech povídkách, ať v podob?? skutečného (nap??. Skvrny), hrozícího (nap??. Zbytečný život) či zažehnaného (nap??. Holčičky) fyzického nebo psychického konce; Pavel p??ed nás tímto způsobem klade jakési mnohotvá??né memento mori.

         ??asto hlavní hrdinové uniknou svému zmaru jen dočasn?? nebo za cenu jiných ztrát – což je další výrazný motiv celého cyklu. Smrt je však v záv??rečné povídce p??ekonána početím nového života v působivé scén?? soulože Adély a Marcela, dvou postav, kterým se jako jediným poda??ilo vymanit se z rodinných vzorců, ot??epat se ze životních šrámů, nechat minulost za sebou a dobrat se k realistickému, vyrovnanému a zralému pohledu na život.

         Vzhledem k rozsahu textu je p??ekvapivé, kolik dalších významových rovin se Pavlovi poda??ilo do jednotlivých povídek nebo do jejich celku dostat. Pat??í k nim nám??ty (bez)moci, svobody a jejích hranic, podv??domí, resp. nev??domí, konvencí, deziluze, sebevraždy, interrupce, eutanazie, alkoholismu nebo nev??ry, tedy životních otázek, se kterými se musí vyrovnávat každý. Ty p??itom nestojí n??kde na okraji textu, ale jsou do n??j ústrojn?? vrostlé a zpracované navýsost literárním jazykem. Zde se jasn?? zúročuje Pavlovo vzd??lání (obor tvorby textu a scéná??e na Konzervato??i Jaroslava Ježka) i p??edchozí pom??rn?? rozsáhlá tvůrčí zkušenost.

         I když Pavlova kniha sestává z povídek, můžeme je zárove?? vnímat jako kapitoly bildungsromanu, v jistém smyslu dokonce románu iniciačního: autor nás totiž v??rohodnými črtami osudů hlavních postav p??ivádí do sv??ta, který se skrývá pod povrchem života v??tšiny z nás. Neváhá p??itom ironizovat i své vlastní p??ekonané p??edstavy o tom, co je v život?? důležité (postava spisovatele Martina, jehož snahou je – v povídce Zdání – „propsat“ se k Nobelov?? cen?? za literaturu).

         Pavlův text je jako dob??e nabroušená b??itva – bez okolků a deziluzivn?? proniká k d??eni života každého současníka, i když nejlépe se v autorov?? povídkovém p??íb??hu najdou Pavlovi generační vrstevníci. Práv?? p??tat??icátníci totiž nejpalčiv??ji ??eší otázku, zda definitivn?? p??itakají životu, nebo se rozhodnou pro smrt v podob?? vyprázdn??né, zbytečné existence, zatížené rezidui minulosti a bezúčelnými rituály. Jan Pavel si už vybral – a jeho kniha o tom podává p??esv??dčivou a literárn?? hodnotnou zprávu.

 

Josef Schwarz

Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbytečnost, Bohdan Volejníček, knihovnice.cz

Už od prvních stránek je to p??edevším autorova nevídaná schopnost, s jakou lehkostí dokáže čtená??e p??enést, či snad vtáhnout do svého p??íb??hu.

Detail knihy >>

Z recenze na:

I smrt se zahojí. ??eský rozhlas ??? Vltava

Prózy Jana Pavla p??inášejí spíše postupn?? formulované a b??itké diagnózy než úsp??šná léčení, trýznivé kazuistiky spíše než umn?? sestavené story, bolestnou sebereflexi spíše než plynoucí zábavu. A práv?? v tom spočívá jejich nenápadný, ale zásadní p??ínos.

Detail knihy >>