?

Povídková kniha Zbyte─Źnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbyte─Źnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??elo┼żena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jan─Źárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahrani─Źních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Magaz├şn UNI, ─Źervenec 2009 (Zbyte─Źnost) - RECENZE

B??itce d┼»le┼żitá Zbyte─Źnost – zvlášt?? pro p??tat??icátníky

 

Literárn?? zb??hlý autor Jan Pavel (nar. 1973) vystav??l ve své Zbyte─Źnosti pouhými osmi povídkami (Hol─Źi─Źky, Bez obav, První pokus, Matky, Zbyte─Źný ┼żivot, Zdání, Skvrny, …a mno┼żte se!) p??íb??h n??kolika lidí zhruba ve v??ku autora (Adéla, Kristián, Sabina, Ivan a Pepan Šebkovi, Martin a Marcel), kterým nejde o nic mén?? ne┼ż – o ┼żivot. Doslovný a p??enesený význam tohoto obratu se v Pavlov?? vypráv??ní prolíná, i proto autor své hrdiny p??ivádí do mezních situací, ve kterých teprve na hranici bytí a smrti poznávají skute─Źnou hodnotu (nebo zbyte─Źnost) svých ┼żivot┼».

         Sled povídek je promyšlenou, vzájemn?? provázanou sítí, kterou ─Źtená??, nepou─Źený p??edb??┼żnými informacemi nebo bez zkušenosti s recepcí podobných text┼», odhaluje teprve v pr┼»b??hu ─Źetby. V prvních t??ech povídkách sledujeme formující zá┼żitky z d??tství hrdin┼», které se ve zbylých p??ti textech p??etavují do ┼żivotních konstelací postav v dosp??losti. V dokonale vysoustru┼żené konstrukci do sebe na konci všechny ─Źásti bezezbytku zapadnou a sklenou oblouk od první a┼ż k poslední povídce; k odhalení n??kterých aluzivních fines se ─Źtená?? dostane a┼ż p??i opakovaném pono??ení do Pavlova literárního sv??ta.

         Jan Pavel však nevytvo??il samoú─Źelné postmoderní vehikulum. Naopak, jeho prost??ednictví do ─Źtená??ovy mysli snáze vnikají hlavní sd??lení a významy p??íb??hu. Mnohé z nich jsou jen na─Źrtnuty ─Źi nazna─Źeny, a nechávají tak prostor ─Źtená??i, aby se „drápkem zachytil“ a rozvíjel je ve své p??edstavivosti a┼ż k bodu, kdy si uv??domí: „Tohle jsem já. Já, který stejn?? jako hrdinové p??íb??hu pom????uji plnost (nebo prázdnotu) svého ┼żivota úb??┼żníkem neodvolatelné smrti.“ Smrt je bez výjimky p??ítomna ve všech povídkách, a┼ą v podob?? skute─Źného (nap??. Skvrny), hrozícího (nap??. Zbyte─Źný ┼żivot) ─Źi za┼żehnaného (nap??. Hol─Źi─Źky) fyzického nebo psychického konce; Pavel p??ed nás tímto zp┼»sobem klade jakési mnohotvá??né memento mori.

         ??asto hlavní hrdinové uniknou svému zmaru jen do─Źasn?? nebo za cenu jiných ztrát – co┼ż je další výrazný motiv celého cyklu. Smrt je však v záv??re─Źné povídce p??ekonána po─Źetím nového ┼żivota v p┼»sobivé scén?? soulo┼że Adély a Marcela, dvou postav, kterým se jako jediným poda??ilo vymanit se z rodinných vzorc┼», ot??epat se ze ┼żivotních šrám┼», nechat minulost za sebou a dobrat se k realistickému, vyrovnanému a zralému pohledu na ┼żivot.

         Vzhledem k rozsahu textu je p??ekvapivé, kolik dalších významových rovin se Pavlovi poda??ilo do jednotlivých povídek nebo do jejich celku dostat. Pat??í k nim nám??ty (bez)moci, svobody a jejích hranic, podv??domí, resp. nev??domí, konvencí, deziluze, sebevra┼żdy, interrupce, eutanazie, alkoholismu nebo nev??ry, tedy ┼żivotních otázek, se kterými se musí vyrovnávat ka┼żdý. Ty p??itom nestojí n??kde na okraji textu, ale jsou do n??j ústrojn?? vrostlé a zpracované navýsost literárním jazykem. Zde se jasn?? zúro─Źuje Pavlovo vzd??lání (obor tvorby textu a scéná??e na Konzervato??i Jaroslava Je┼żka) i p??edchozí pom??rn?? rozsáhlá tv┼»r─Źí zkušenost.

         I kdy┼ż Pavlova kniha sestává z povídek, m┼»┼żeme je zárove?? vnímat jako kapitoly bildungsromanu, v jistém smyslu dokonce románu inicia─Źního: autor nás toti┼ż v??rohodnými ─Źrtami osud┼» hlavních postav p??ivádí do sv??ta, který se skrývá pod povrchem ┼żivota v??tšiny z nás. Neváhá p??itom ironizovat i své vlastní p??ekonané p??edstavy o tom, co je v ┼żivot?? d┼»le┼żité (postava spisovatele Martina, jeho┼ż snahou je – v povídce Zdání – „propsat“ se k Nobelov?? cen?? za literaturu).

         Pavl┼»v text je jako dob??e nabroušená b??itva – bez okolk┼» a deziluzivn?? proniká k d??eni ┼żivota ka┼żdého sou─Źasníka, i kdy┼ż nejlépe se v autorov?? povídkovém p??íb??hu najdou Pavlovi genera─Źní vrstevníci. Práv?? p??tat??icátníci toti┼ż nejpal─Źiv??ji ??eší otázku, zda definitivn?? p??itakají ┼żivotu, nebo se rozhodnou pro smrt v podob?? vyprázdn??né, zbyte─Źné existence, zatí┼żené rezidui minulosti a bezú─Źelnými rituály. Jan Pavel si u┼ż vybral – a jeho kniha o tom podává p??esv??d─Źivou a literárn?? hodnotnou zprávu.

 

Josef Schwarz

ZajÝmavÚ odkazy:
ę 2008
TOPlist

Z recenze na:

I smrt se zahoj├ş. ??esk├Ż rozhlas ??? Vltava

Prózy Jana Pavla p??inášejí spíše postupn?? formulované a b??itké diagnózy ne┼ż úsp??šná lé─Źení, trýznivé kazuistiky spíše ne┼ż umn?? sestavené story, bolestnou sebereflexi spíše ne┼ż plynoucí zábavu. A práv?? v tom spo─Źívá jejich nenápadný, ale zásadní p??ínos.

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbyte─Źnost, Jakub Ehrenberger, literarni.cz

Jan Pavel své dílko napsal v duchu moderní literatury, s vyprav??─Źskou lehkostí a svi┼żností. Jednotlivé povídky jsou p??ímo─Źaré, vesm??s jednoduché a oklešt??né od veškerého nadbyte─Źného slovního balastu a┼ż na samotnou podstatu svého p??íb??hu.

Detail knihy >>