?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
??asopis Houser z 24. 4. 2008 - ROZHOVOR

Jak se člov??ku stane, že se jednoho dne odhodlá napsat knihu?

Já myslím, že je to dost jednoduché: prost?? se s tím narodí. Pak už jen záleží na tom, kdy to u koho vypukne.

Nemáš pocit, že se v současné dob?? čte čím dál mén?? ??? hlavn?? mladší ročníky? Není ti z toho smutno?

To snad ani nelze ??íct, že je člov??ku smutno ??? nesmírn?? m?? to štve. Když člov??k napíše beletristickou knihu, prodá se jí pár stovek výtisků (v lepším p??ípad??). Knihy se ale všeobecn?? prodávají čím dál hů??. Mluví se o zhroucení knižního trhu kvůli jeho p??esycenosti. Ale nevím... každý rok se totiž objeví n??jaké vysv??tlení, proč tomu tak je, proč se málo čte, málo chodí do divadla, za kulturou. A každý rok je to z jiného důvodu.

Jak si podle tvého stojí původní česká literární tvorba? Nezabíjí rozvoj internetu psané texty?

Asi bych zrovna ne??ekl, že zabíjí. Existuje pár zajímavých literárních serverů, kde může člov??k prezentovat své texty a číst si na n?? názory. To je jist?? užitečná v??c. Kniha zůstane knihou, i když se podle všeho stane v budoucnu n??čím ne zcela b??žným a dovolit si knihy kupovat bude mít možnost čím dál tím mén?? lidí, protože budou ješt?? dražší, p??ípadné dotace menší... hmm, asi bude opravdu veselo...

V????íš na magii slova? Já takové stavy zažívám v muzice. Existuje taková v??c ješt?? v současné literatu??e, nebo je to zapomenuté ???um??ní starých mistrů???? 

Jist??že existuje! Jinak by celá literatura ztratila smysl. Alespo?? pro m??. Možná se n??komu ze ???staromilců??? může n??co takového zdát, ale pak je to jen jeho osobní neschopnost otev??ít se novému a p??emýšlet o v??cech, o tom, co vidím, slyším, čtu... Nechci tím ??íct, že se to týká všeho nového; i současnou literaturu dusí záplava braku, jako všechno, ale kdo si chce najít ???to svoje???, to, co mu nejlépe sedí, tak zcela jist?? najde.

Na ???Ježkárn????? jsi tuším studoval obor textu a scéná??e ??? neláká t?? napsat n??jaké texty k písním?

Ono ani tak moc nejde o to, jestli to člov??ka láká nebo ne, ale jestli mu to jde. A mn?? pís??ové texty, p??iznám se, nikdy moc nešly. Povinn?? jsem jich na škole samoz??ejm?? napsal fůru, ale ani jeden z nich bych ve??ejn?? prezentovat necht??l. Teď si ale vzpomínám, že jsem otextoval n??kolik písní, které jsem v dávné minulosti prezentoval v literárních kabaretech v divadle v Trojické, ale to je snad už dávno zapomenutý h??ích.

Absurdita prostupuje částí tvé tvorby (ne???li celou). Jak vnímáš reálnou absurditu všedního dne, kterou můžeme každodenn?? zažívat?

To je téma na hodn?? dlouhou diskusi. Když to hodn?? p??eženu, klidn?? si dovolím ??íct, že absurditu dnes najdeme úpln?? ve všem. Devadesát procent lidí p??t dní v týdnu, když ráno otev??ou oči a ud??lají první krok, sm????uje k tomu, aby se dostali včas do práce, kde se, nadnesen?? ??ečeno, snaží vykonávat n??co, co by m??lo p??ispívat ???k vývoji a povznesení??? lidstva. A čím rychleji se lidstvo vyvíjí, tím rychleji si pod sebou pod??ezává v??tev. Proč tedy d??láme ten první ranní krok?

Povídky, básn??, novely, scéná??e ??? v kterém útvaru se cítíš nejlépe?

Já rád prózu... :-) Občas si ale neodpustím napsat básničku, novelu, scéná??.

Na své poslední práci ??? sbírce povídek ???Až pes snese čokoládu??? ??? jsi spolupracoval s Mikou Horákovou. Vím, že jste blízcí p??átelé, ale p??esto ??? nebylo tam trochu jisk??ení?

Letos vyšel román I smrt se zahojí a novelka Tramvaj do stanice. Až pes snese čokoládu je záležitost lo??ského roku. Nicmén?? to byla p??íjemná záležitost. Já myslím, že jsme do sbírky vybrali hlavn?? ???jisk??ivé??? texty... takže ano, bylo.

Co Jan Pavel a divadlo? Tvá záliba v černém humoru, kafkovské absurdit?? a symbolice k tomu zcela vybízejí???

Divadelní hra je pro m?? už delší dobu výzvou. Myslím, že to nebude tak dlouho trvat a do n??čeho se pustím. Miluju dialogy, jevišt?? m?? vždycky fascinovalo a p??itahovalo jako autora i jako bezprost??edn?? účinkujícího. I když jsem jinak docela plachý člov??k, jednou za čas se objeví touha exhibovat.

Vím, že jsi podnikal jako vydavatel a šéfredaktor časopisu Trips, pak jsi byl v??tšinou zam??stnán jako redaktor. Myslíš, že se u nás dá psaním živit?

Pokud myslíš uživit se psaním beletrie, tak se 90 procent píšících lidí se jenom tím uživit nemůže. Náš knižní trh je p??íliš malý a dostat se ???ven??? není legrace. Jako noviná?? na volné noze - to už je lepší, ale člov??k se musí ???sakra??? otáčet a vnucovat a p??ipomínat a žadonit o nevyplacené honorá??e... a mít pevné nervy. Hodn?? pevné...

Je ješt?? n??jaká literární forma, kterou jsi dosud nepoužil, ale cht??l by sis ji vyzkoušet? A vůbec ??? baví t?? poušt??t se do experimentů?

Rád zkouším nové v??ci, jak už jsem ??íkal, chci se pustit do divadelní hry; také m?? láká film. Ale všeho dočasu. Až p??ijde ta pravá chvíle a otev??ou se nové obzory...

Který z titulů, jejž jsi za svůj život p??ečetl, t?? nejvíce oslovil a ovlivnil?

Narychlo m?? napadají t??i dost nesourodé knihy: první je Marquezova Kronika ohlášené smrti, odtud moje láska k retrospektiv??, pak Hemingway, opomíjená novela Mít a nemít ??? tady zase sugestivní vypráv??ní a st??ídání poloh a nakonec Sestra Jáchyma Topola, což pro m?? byla svého času srdeční záležitost.

Soukromá otázka ??? co ??íkáš na fenomén Harry Potter ??? četl jsi jej? (Omlouvám se za stupidní otázku, ale nemohl jsem si pomoct.)

Teď se docela bavím kauzou o plagiátech v Tescu. P??ijde mi nep??edstavitelné, že by se v ten samý den mohl na trhu objevit na první pohled nerozpoznatelný pad??lek. Sám jsem zv??dav, jak to dopadne. S nadsázkou si ??íkám, že jestli stojí n??komu za to pad??lat současnou beletristickou knihu, nemůžeme na tom být s prodejem knih ješt?? tak špatn??, jak jsem prve ??íkal.

Pracuješ v současnosti na n??čem novém, nebo si dáváš ???um??leckou pauzu????

Po??ád na n??čem pracuju. Teď jsou to zase povídky. N??které by m??ly vyjít časopisecky, a jestli půjde všechno dob??e, nová povídková sbírka spat??í sv??tlo sv??ta letos na podzim. Dobrá povídka je pro m?? po??ád vrcholem veškerého prozaického snažení.

rozhovor p??ipravil Aleš Michálek
Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbytečnost, Bohdan Volejníček, knihovnice.cz

Už od prvních stránek je to p??edevším autorova nevídaná schopnost, s jakou lehkostí dokáže čtená??e p??enést, či snad vtáhnout do svého p??íb??hu.

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbytečnost, Josef Schwarz, magazín UNI

 

Pavlův text je jako dob??e nabroušená b??itva – bez okolků a deziluzivn?? proniká k d??eni života každého současníka, i když nejlépe se v autorov?? povídkovém p??íb??hu najdou Pavlovi generační vrstevníci.

 

Detail knihy >>