?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Skv??lá recenze v Dobré adrese (I smrt se zahojí, Tramvaj do stanice) - RECENZE

Jak se dnešní mladý člov??k odpoutává od rodičů: tím, že od nich odejde. Jak se pak zbavuje úzkosti ze svobody, s níž souvisí samota: n??koho si vezme. Jak se poté odpoutá od stereotypu a nudy, které se do vztahu vkrádají: pokouší se zplodit potomka. Co když to nejde: p??ichází krize. Pokud se nenapln??ný vztah rozpadne? Rozejdou se. Jaké to má následky? Životní krize. Lze ji p??ekonat? N??kdy ano. Jindy ne. Zhruba takhle by bylo možné napsat synopsi nového románu pražského spisovatele Jana Pavla I smrt se zahojí. Vystupuje tu Jakub, který se potýká se svými rodiči i manželkou Sofií, pozd??ji s milenkou Jitkou, do toho se mísí zdánliv?? samostatný p??íb??h Jakubovy babičky Emílie, která je fyzicky i psychicky mimo a která má za sebou dávný románek s Jamesem Deanem. Jan Pavel užívá techniky míšení n??kolika vyprav??čských hlasů a kombinuje dv?? časové roviny nejprve na sob?? nezávislých p??íb??hů. Nezap??e profesionální vzd??lání Konzervato??e Jaroslava Ježka. Jeho román má strukturu dramatu a po??ádný zvrat, finální marš a záv??r, od n??hož se čtená??ovo v??domí v repetici vrací k jednotlivým tkáním knihy. Pevn?? postavená kostra p??íb??hu a tah na branku jsou v protikladu tomu, že se Pavlova kniha nese v duchu zamlženosti, asociací a častých snů či zdání. ???Um??ní stylistické různosti a rozmytí hranic mezi hrdinou, vyprav??čem a autorem,??? takto trefn?? sumarizuje formu Pavlova psaní Radim Kopáč v doslovu další knihy, která na sklonku lo??ska od plodného autora vyšla, Tramvaj do stanice. V krátké novele, v níž autor prokazuje um??ní zkratky, sledujeme t??i op??t nejprve na sob?? nezávislé p??íb??hy, které se až na konci spojí: naivní dívenka nemocná na smrt se platonicky zamiluje do hlavního hrdiny, který jede opilý noční tramvají a spolucestujícím rekapituluje svůj milostný život. T??etím vyprav??čem je jeho poslední milenka. V Pavlových beletriích se občas zalesknou perly, moudra, která obstojí samostatn?? a čtená??e se dotknou tak??ka fyzicky, protože se s nimi naprosto ztotožní. Jsou v současnosti texty, které si s takovými vykost??nými perličkami vystačí, nap??. Vrhač nožů Solo lovce. Jsou v současnosti také díla, u nichž hned poznáme, že se v současnosti odehrávají. Nap??. Jaroslav Rudiš v posledním svém románu, resp. spíše už hotovém scéná??i k budoucímu filmu Potichu takticky obklopuje jednotlivé p??íb??hy ???hype??? scenériemi a objekty. Na chvíli p??ijde člov??ku cool, číst si o holce s tatoo na zádech, zvlášť když se i v tomto typu literatury poznává. Když se ale náp??ah autora soust??edí více na časné, pomíjivé záležitosti, které obklopují jeho současníky, než na samotný pokus zachytit n??co z jejich typických p??íb??hů, omezuje svou cílovku na ty, kterým tohle p??ijde módní, ale kte??í z toho asi brzy vyrostou. Pavel je s Rudišem generačn?? sp??ízn??ný, nicmén?? píše úpln?? jinak. Možná trochu staromódn??, ale ne lacin??. Soust??edí se na p??esné vyjád??ení pocitů a vztahů. V??ci okolo a společenská situace jsou pro n??j podružné, jako by šlo o divadelní kulisy. Pavlův vydavatel neumí marketing tak jako Rudišův, nebo ho nechce d??lat, obálka knihy není moc p??kná, a sám autor není p??íliš známý, a tak jeho tituly nebudou mít takový prodejní úsp??ch a kritický ohlas jako Potichu. Nicmén?? poctivé pitvání se v p??íb??zích rozchodů, samoty a touhy, které všichni prožíváme, podle m?? avizují, že za desítky let bude Pavel srozumiteln??jší a aktuáln??jší než Rudiš, který je koncentrovaný více na krátkodobý efekt. Jaroslav Balvín
Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbytečnost, Josef Schwarz, magazín UNI

 

Pavlův text je jako dob??e nabroušená b??itva – bez okolků a deziluzivn?? proniká k d??eni života každého současníka, i když nejlépe se v autorov?? povídkovém p??íb??hu najdou Pavlovi generační vrstevníci.

 

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbytečnost, Bohdan Volejníček, knihovnice.cz

Už od prvních stránek je to p??edevším autorova nevídaná schopnost, s jakou lehkostí dokáže čtená??e p??enést, či snad vtáhnout do svého p??íb??hu.

Detail knihy >>