?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Recenze na rozhlas.cz (I smrt se zahojí) - RECENZE

I smrt se zahojí Název knihy, pokud vyznívá dramaticky, nepochybn?? zajistí dílu velkou část p??itažlivosti. Titul I smrt se zahojí v sob?? takový potenciál určit?? skrývá. K jakému obsahu a ke kolika spln??ným p??íslibům se nakonec čtená?? propracuje, to už je ovšem t??eba ov????it četbou samého textu, v tomto konkrétním p??ípad?? románu Jana Pavla. Autorem, který dokáže své knihy ke čtená??i poslat s lákavým titulem, je Jan Pavel (nar. 1973), spisovatel, který vystudoval tvorbu textu a scéná??e na Konzervato??i Jaroslava Ježka v Praze a v současné dob?? pracuje jako nakladatelský redaktor. Jeho texty vyšly nap??. v Literárních novinách, Tvaru či Textech. Krom?? t??í básnických sbírek (??ty??procentní úrok, Samota sloupoví, M??lké pánve... a K??ik havranů na kopcích) publikoval povídky (Na pouti..., Až pes snese čokoládu), novely (Jizvení, Tramvaj do stanice) a nyní tedy i román. D??j knihy je rozd??len do t??í oddílů, v nichž se postupn?? prom????uje pozice hlavního hrdiny, mladého muže Jakuba, který se potýká s problémy ve vlastním manželství i ve vztahu k rodinným p??íslušníkům. Jestliže na počátku je vypráv??no o Jakubovi, ve druhé části může čtená?? pozorovat sv??t Jakubovýma očima. T??etí oddíl knihy je pak tém???? detektivním ponorem do nitra hlavního hrdiny. P??eskakování pohledu pozorovatele a p??esouvání jeho pozice nevyznívá jako matoucí, naopak, je z??ejmé, že práce s tímto výrazovým prost??edkem autora baví a dílu prospívá. Celkov?? není v románu I smrt se zahojí mnoho postav - tou st??žejní je již zmín??ný mladý muž, ostatní spíše statují, komentují, dokreslují situace. A také rozptylují základní téma. Mén?? pozitivn?? už vyznívá podivná konstrukce, vsazená mezi realitu a fikci, odkazující k žen??, která se snad kdysi setkala s americkým hercem Jamesem Deanem, počala s ním dít?? a po jeho smrti p??i automobilové nehod?? se vrátila do socialistického ??eskoslovenska, kde porodila syna, Jakubova otce. Pon??kud nadsazená a neuv????itelná zápletka sice pracuje s p??edurčeností. Tím, že autor nic určitého nepotvrdí, ale ani nevyvrátí, jenom naznačuje, zůstává u nám??tu, ale nepropracovává jej. Sice nabízí zajímavý nápad, ale zárove?? se vystavuje nebezpečí konfrontace se skutečností. Abstraktn??jší zasazení d??je by zde bylo možná vhodn??jší. U jednotlivých postav setrvává líčení u jejich obyčejnosti, lidskosti, v tragice stá??í i bezradnosti st??edního v??ku. Nemoc, fyzická i psychická, je zde výrazným momentem, s nímž si autor evidentn?? neví rady (s nímž si, spravedliv?? budiž ??ečeno, nikdo rady v??d??t nemůže), a proto jej nechává vyčnívat z p??íb??hu ve všech nep??ijatelných a odpudivých momentech. Román Jana Pavla nevzbuzuje tak silné emoce, jaké by si díky úst??ednímu tématu zasloužil. Vypráv??ní rozprost??ené do n??kolika časových rovin a úhlů pohledů je slibné, dokonce chvílemi i p??ekvapivé, ale způsob jeho podání je jaksi odtažitý, distancovaný, ne nedův??ryhodný, ale jakoby pasírovaný skrze obavu, aby nepůsobil zm??kčile. Pon??kud silácká pozice občas odvádí pozornost a vzniká jistá disonance mezi tím, že autor se snaží popsat a zpodobnit vnit??ní prožitky a myšlenkové pochody hlavního hrdiny a faktem, že je p??ekrývá rádoby siláckými klišé. P??iznané slabosti jsou pak v důsledku potlačeny, možná i p??ehlédnuty. Na jejich výpov??dní potenciál autor rezignuje. Vzhledem k tomu, že v d??ji hrály podstatnou roli, p??íb??h občas ztrácí souvislost a celek se ke své vlastní škod?? zplošťuje. Možná stačilo málo, mén?? "chrabrosti", více vcít??ní a souzvuk formálních a obsahových prvků by byl vyvážen??jší. Milena M. Marešová 16.04.2008
Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

I smrt se zahojí. ??eský rozhlas ??? Vltava

Prózy Jana Pavla p??inášejí spíše postupn?? formulované a b??itké diagnózy než úsp??šná léčení, trýznivé kazuistiky spíše než umn?? sestavené story, bolestnou sebereflexi spíše než plynoucí zábavu. A práv?? v tom spočívá jejich nenápadný, ale zásadní p??ínos.

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbytečnost, Jakub Ehrenberger, literarni.cz

Jan Pavel své dílko napsal v duchu moderní literatury, s vyprav??čskou lehkostí a svižností. Jednotlivé povídky jsou p??ímočaré, vesm??s jednoduché a oklešt??né od veškerého nadbytečného slovního balastu až na samotnou podstatu svého p??íb??hu.

Detail knihy >>