?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Recenze na Vltav?? (I smrt se zahojí, Tramvaj do stanice) - RECENZE

P??tat??icetiletý nakladatelský redaktor Jan Pavel má za sebou ??? krom?? časopiseckých a sborníkových p??ísp??vků - již t??i básnické sbírky, dv?? povídkové a jednu novelu, p??ičemž soustavn??ji publikuje v n??kolika posledních letech. V současné dob?? mu pak soub??žn?? vychází jeho druhá novela Tramvaj do stanice v nakladatelství ARTES LIBERALES a první román I smrt se zahojí v Nakladatelství Slovart. Jan Pavel se v nich p??edstavuje jako vyzrálý prozaik, jehož texty si však p??itom podržely poetickou lehkost a obraznost. Novela Tramvaj do stanice je formáln?? sev??en??jší ??? vyprav??čův maximáln?? otev??ený a místy depresivn?? lad??ný monolog b??hem noční jízdy tramvají je pouze občas p??erušen replikami st??ídajících se spolucestujících a deníkovými zápisky mladičké dívky. O ní se na konci textu dozvídáme, že zem??ela v nemocnici na nezjišt??nou nemoc. Dopis, který to hlavnímu hrdinovi jaksi mimod??k sd??luje a k n??muž je deník p??ipojen, z??ejm?? bezprost??edn?? vyvolal jeho hraniční hlubinn?? sebezpytující stav, díky n??muž může své myšlenky, pocity, zážitky a zkušenosti v tramvajovém monologu verbalizovat. Román I smrt se zahojí osciluje mezi minulostí a p??ítomností, realitou a snem, normalitou a šílenstvím. Proud vybroušených a zdánliv?? vzdálených - i když vnit??n?? pečliv?? pospojovaných - kratších textů nás do sebe vtahuje se sílící urputností, ale také hravostí. Rozpad manželství hlavního hrdiny a jeho konflikty s realitou, rozost??ené a p??itom pečliv?? popsané imaginativní obrazy ??? snad úniku, snad transformace? ??? zp??tná vazba vn??jšího sv??ta i tém???? mytologická varianta romantického archetypu. To vše spoluvytvá??í hlavní osu románu, byť tento výčet není samoz??ejm?? úplný. Společným motivem obou próz je pak krize, ať už jako proces či jako stav. Krize, která způsobuje, že se hlavní postavy obracejí do minulosti, do sebe i mimo sebe a snaží se najít p??íčiny svého aktuálního siln?? neuspokojivého postavení i východiska z n??j. Ta se mohou samoz??ejm?? lišit, a to nejen vzhledem k jednotlivým postavám, ale i jejich různým situacím. Partnerské a rodinné, ale - v daleko menší mí??e - také p??átelské a pracovní vztahy, tvo??í pak složitou síť hlavních krizových zdrojů, současn?? však i impulsů k jejich p??ekonání. Soukromá pekla jsou st??ídána nemén?? soukromými ráji a p??ítomny jsou i privátní očistce. P??echody mezi t??mito stavy jsou p??itom často tém???? nerozeznatelné a postavy teprve po n??jaké dob?? zjišťují, kde že se to vlastn?? práv?? nacházejí. Prózy Jana Pavla p??inášejí spíše postupn?? formulované a b??itké diagnózy než úsp??šná léčení, trýznivé kazuistiky spíše než umn?? sestavené story, bolestnou sebereflexi spíše než plynoucí zábavu. A práv?? v tom spočívá jejich nenápadný, ale zásadní p??ínos. Pavel Hlavatý
Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbytečnost, Josef Schwarz, magazín UNI

 

Pavlův text je jako dob??e nabroušená b??itva – bez okolků a deziluzivn?? proniká k d??eni života každého současníka, i když nejlépe se v autorov?? povídkovém p??íb??hu najdou Pavlovi generační vrstevníci.

 

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbytečnost, Jakub Ehrenberger, literarni.cz

Jan Pavel své dílko napsal v duchu moderní literatury, s vyprav??čskou lehkostí a svižností. Jednotlivé povídky jsou p??ímočaré, vesm??s jednoduché a oklešt??né od veškerého nadbytečného slovního balastu až na samotnou podstatu svého p??íb??hu.

Detail knihy >>