?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Recenze na czlit.cz (I smrt se zahojí, Tramvaj do stanice) - RECENZE

Jan Pavel (1973), absolvent Konzervato??e Jaroslava Ježka, má za sebou již t??i knihy veršů, dv?? knihy povídek a jednu novelu ??? nejde tedy o autora nezkušeného. Nyní se v t??sném sledu objevila dv?? další prozaická díla: Tramvaj do stanice (Artes Liberales, 2007, 90 stran) a novela či románová skica I smrt se zahojí (Slovart, 2007, 172 strany). Jakkoli se liší rozsahem, spojuje je jednak obdobný způsob realizace i podobnosti v rovin?? tematické. V obou totiž jde o životní, citové i sexuální vztahy mladých mužů a žen, respektive o jejich peripetie a kolize. Tvárný postup, jaký autor zvolil, rovn??ž nese rysy opakování určité stylové manýry, jaká je pro ??adu d??l současné prózy p??íznačná: je to postup prolínání dvou nebo více p??íb??hových rovin odlišných výrazov?? i významov??.

Velmi názorn?? se to projevuje zejména v kratší z obou próz, v níž je to práv?? efektní kompozice, která má p??edevším zaujmout a získat čtená??e. Autor ve své próze prolíná dva kontexty ??? na jedné stran?? je to rekapitulace osudů mladého muže, Martina, jejž dvojí nezdar p??i pokusech navázat pomocí prostého sexuálního styku pevn??jší milostný vztah zavedl do pasti alkoholické sebelítosti. Jeho vyznání, do n??hož se mísí poznámky spolupasažérů, je zarámováno cestou tramvají na konečnou stanici (kompoziční efekt, vrcholící v katarzi, když ??idič na záv??r rozpozná v opilém Martinovi n??kdejšího spolužáka). Na druhé stran?? je kontrastním prot??jškem této marné snahy o napln??ní jednoho života tragédie pubertální dívenky, vyznávající ve svém naivním deníčku zárodečný cit lásky k protagonistovi p??edchozího p??íb??hu; klíčící vztah však je v zárodku p??erván dívenčinou smrtí způsobenou blíže neurčenou infekční chorobou. V motivické výstavb?? mužova partu autor využil i vn??jškov?? dobové aktuality (objevuje se tam odkaz na aféru dirigenta Kulínského vystupujícího pod průhledným krycím jménem Budínský) jako opory pro psychologickou motivaci sexuální zdrženlivosti jedné z Martinových partnerek. Nasadil do hry i cizokrajné prost??edí (??ecko) jako rámec pro scénu sexuálního sblížení; p??i této p??íležitosti se tu objevil dokonce i motiv zdechliny, až p??íliš okat?? p??ipomínající známou báse?? Baudelairovu. Autor také neváhal uchýlit se k motivice snových p??eludů (jejich symbolika je bohužel v??tšinou až p??íliš spjatá s bd??lým sv??tem postav). P??es všechny tyto vícemén?? již dávno osv??dčené prost??edky se mu nepoda??ilo p??ekročit rámec sentimentality, která vyzn??ní jeho p??íb??hu citeln?? oslabuje.

Druhá Pavlova próza je v podstat?? založena na podobném principu ??? tentokrát jde o rozpad protagonistova manželství, jehož peripetie tu však jsou rozloženy do t??í ???knih???. V první je čtená?? sv??dkem okolností, které rozklad manželského vztahu urychlily (významnou roli tu hraje ??? jak jinak ??? manželova tchýn?? a neporozum??ní ze strany ženy), ve druhé sledujeme protagonistu Jakuba v perspektiv?? vypráv??ní v první osob??. P??edstavuje svůj osam??lý život v garsonce s babičkou trpící pokročilou Alzheimerovou chorobou (to je zdrojem bezd??čných gagových scének působících pon??kud krut?? ve vztahu k nemocné) a pokračuje líčením všedního života návratu k rodičům, kdy v Jakubovi definitivn?? vyhasne touha obnovit ztracený vztah k manželce a kdy se sbližuje s její n??kdejší p??ítelkyní Jitkou. ??tená??sky zajímav??jší je kniha t??etí, v níž sledujeme Jakubovu cestu na Kanárské ostrovy, kde si za??izuje obytnou jeskyni, a zárove?? život Jitky v bohnické léčebn??; tam pod vlivem jakési blíže neurčené mentální poruchy pečuje o pacienta, o kterém se domnívá, že je to Jakub. I tady se v záv??rečném odstavci knihy dočkáme katarze. Rovn??ž v této skladb?? použil autor ??? aspo?? v prvních dvou dílech ??? osv??dčeného postupu prolínání dvou pásem, když do pásma Jakubova vplétá ve form?? anglických dopisů (pod čarou p??eložených do češtiny) dojemný p??íb??h milenky známého amerického herce Jamese Deana Emilie, která po jeho tragické smrti porodí (v ??echách) syna. Také zde nalezneme motivy snové (prolínají se zážitky sexuálními ??? líčení sexuálního styku je vůbec oblíbenou, dnes však již pon??kud opot??ebovanou autorovu fikční rekvizitou).

Jestliže v první próze bylo možno autorovi vytknout tém???? barvotiskovou sentimentalitu, pak v románu I smrt se zahojí se zdá, že podlehl snaze p??edstavit svůj fikční sv??t tak, aby působil ???jako ze života??? ??? to se ukazuje zejména v pasážích druhé ???knihy???, kde líčí protagonistův život u rodičů. Jeho obraz se zplošťuje, nese sice rysy obecné ???fotografické??? v??rohodnosti, ale zárove?? výraz zt??žkne v popisnost; chybí mu to, co činí um??ní um??ním, totiž odkaz k hodnotovému pozadí, jež by tuto plochost jevové banality ukázalo v náležitém sv??tle.

Ob?? knihy, jimiž se Jan Pavel v současnosti p??edstavil publiku, působí proto dojmem p??edčasného zve??ejn??ní; trpí nedostatkem tvůrčího odstupu od motivické látky, který by umožnil její významové prohloubení. To nedokáží zakrýt sebedůmysln??jší, bohužel spíše vn??jškové kompoziční efekty, kterými se poslední dv?? Pavlovy prózy vyznačují.

Aleš Haman Vydal Artes Liberales, Slovart, Praha 2007
Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

I smrt se zahojí. ??eský rozhlas ??? Vltava

Prózy Jana Pavla p??inášejí spíše postupn?? formulované a b??itké diagnózy než úsp??šná léčení, trýznivé kazuistiky spíše než umn?? sestavené story, bolestnou sebereflexi spíše než plynoucí zábavu. A práv?? v tom spočívá jejich nenápadný, ale zásadní p??ínos.

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbytečnost, Josef Schwarz, magazín UNI

 

Pavlův text je jako dob??e nabroušená b??itva – bez okolků a deziluzivn?? proniká k d??eni života každého současníka, i když nejlépe se v autorov?? povídkovém p??íb??hu najdou Pavlovi generační vrstevníci.

 

Detail knihy >>