?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Lidové noviny, 30. července 1999 (Na Pouti) - RECENZE

Mladý vyprav??č sází na pointy


Jan Pavel (1973) pat??í k mladým prozaikům, kte??í zkoušejí své vyprav??čské schopnosti v drobných povídkách. Tak alespo?? působí jeho knížka Na pouti..., obsahující dev??t próz. ??ty??i první jsou stylizovány jako vzpomínky z d??tství a dospívání, prosycené trochou melancholickým humorem, v n??mž se mísí naivita a prvními p??íznaky životní ho??kosti.

St??ed knížky zaujímá povídka Karty, jejíž účinek je postaven na záv??rečném pointujícím detailu. Do baru skýtajícího chladné útočišt?? p??ed letním vedrem se, zahnána náhlým bou??kovým lijákem, uchýlí starší dvojice, muž a žena, usedne u stolku v pozadí a začne hrát karty. V náhodném návšt??vníkovi vzbudí počínání dvojice úsm??v, až si povšimne, že jeden z partnerů pov??sil na v??šák bílou hůl. Vlastn?? už p??edcházející povídka Na pouti sm????uje k novelistické point??, jež se stává hlavním prost??edkem autorovy poetiky. V ní je úst??ední postavou vyprav??č, mladík, jenž je na vyšet??ení u očního léka??e. Povídka nese p??íznačné rysy prózy vznikající od konce. P??edchozí situace jsou vlastn?? k této point?? p??ipsány. Objeví se tu motivy osv??dčené už jinde (motiv klauna, v??štkyn??, tajemná t??ináctá komnata - pokoj č. 13) a to vše ústí v záv??r, kdy mladý pacient p??istihne svou dívku v lesbickém objetí s ošet??ovatelkou a z ročilení oslepne.

V dalších t??ech povídkách sílí tragický akcent, ovšem ono sm????ování k nečekané point??, která zp??tn?? osv??tlí p??edchozí d??ní, p??etrvává. Záv??rečná povídka vnáší do autorova fiktivního sv??ta postavy figurek z okraje společnosti, jejichž osudy jsou propojeny magickým amuletem. To jí dodává rysů tak??ka pohádkových.

P??es určitou fabulační vykalkulovanost prozrazují Pavlovy prózy vyprav??čský talent, který ovšem zatím nep??ekračuje rámec dovedné hry. Pokud autor p??ekoná lákání hry s pointami, můžeme se dočkat zajímavého pokračování jeho tvorby.

Aleš Haman
Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbytečnost, Josef Schwarz, magazín UNI

 

Pavlův text je jako dob??e nabroušená b??itva – bez okolků a deziluzivn?? proniká k d??eni života každého současníka, i když nejlépe se v autorov?? povídkovém p??íb??hu najdou Pavlovi generační vrstevníci.

 

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbytečnost, Jakub Ehrenberger, literarni.cz

Jan Pavel své dílko napsal v duchu moderní literatury, s vyprav??čskou lehkostí a svižností. Jednotlivé povídky jsou p??ímočaré, vesm??s jednoduché a oklešt??né od veškerého nadbytečného slovního balastu až na samotnou podstatu svého p??íb??hu.

Detail knihy >>