?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Mladá fronta DNES, 6. zá??í 1999 (Na Pouti) - RECENZE

Nad??jný autor p??íliš nebodoval


Mladá fronta DNES, 6. zá??í 1999 Dalším vydavatelským počinem brn??nského nakladatelství Host se stala povídková kniha mladého pražského básníka a prozaika Jana Pavla Na pouti... Jedná se o tvorbu stále ješt?? začínajícího autora, i když je Pavel držitelem n??kolika literárních ocen??ní. Jan Pavel se ve sbírce kratších i delších povídek chytá nejen vlastních zážitků, ale zkouší pracovat i s tématy, k nimž mu p??ece jen schází nadhled člov??ka, který není jen rafinovaným pozorovatelem a jenž nezůstává na povrchu dojemného a lyrického žvatlání. Plete tak p??íb??hy, ve kterých zn??jí civilní etudy obyčejného života, ale kterým chybí ostruhy živočišnosti. P??íb??hy Jana Pavla jsou n??kdy zábavné a nápadité. Jako v povídce Housle, kdy vyprav??čova matka rozšlapává otci po ranním návratu domů housle, vypráv??ní se stáčí k Vánocům, otec hraje u stromečku na nové housle od matky a nešikovn?? strká nádherný šmytec ze zastavárny do ventilátoru. Autor redaktory Hostu zaujal mimo??ádným vyprav??čským talentem a neot??ele citlivým vnímáním.

I když se zdá být talent Jana Pavla p??íslibem, jeho zkušenosti jsou omezené. Nap??íklad v povídce Krádež autor p??i??kl tragickému hrdinovi vrátnému Morávkovi roli gamblera, který do hracích automatů nastrkal bez efektu množství pen??z, až jednoho dne se Morávkovi spolustolovníci smilovali a po domluv?? s vrchním nastavili hrací p??ístroj tak, aby si jejich hazardem omámený kolega mohl konečn?? vychutnat radost z vít??zství. Kdyby to bylo možné, pak by hostinští s gamblery do roka a do dne p??ivedli provozovatele hracích automatů na buben. St??žejní povídka Na pouti působí nastavovan??. Její rádoby efektní zakončení je pouhopouhou kalkulací. Hrdina marodí s očima, opovrhuje svými spolupacienty, motá se po nemocničním areálu, seznamuje se s pouťovými um??lci a p??emýšlí o své dívce, kterou nakonec načapá nahou se sest??ičkou za tajemnými dve??mi t??ináct a kvůli prožitého šoku z??ejm?? oslepne. Dob??e mu tak, cht??lo by se ??íct o hrdinovi, který ač mladý, chová se jako úzkostlivý malom??šťák.

Z??ejm?? nejv??tším nepodarkem je n??kolikastránková povídka ??eka s tém???? detektivní zápletkou a selankovitým líčením života u vody. Má rovn??ž nečekané, leč velmi naivní rozuzlení. Titulní postavou je tentokrát p??evozník - v důsledku autorova psaní t??žkopádný idiot, který si teprve po roce dokáže složit detaily vedoucí k odhalení vraha, ale nakonec špatn??, protože vrahem je p??ece jen n??kdo jiný.

Dalibor Ma??as
Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbytečnost, Jaroslav Balvín, deník Právo

Jan Pavel do své osmé knížky poskládal hrst krátkých, jakoby samostatných povídek. Vybrousil je do minimalistického sev??eného tvaru a k pohonu jejich d??je použil hovorové dialogy.

Detail knihy >>

Z recenze na:

I smrt se zahojí. ??eský rozhlas ??? Vltava

Prózy Jana Pavla p??inášejí spíše postupn?? formulované a b??itké diagnózy než úsp??šná léčení, trýznivé kazuistiky spíše než umn?? sestavené story, bolestnou sebereflexi spíše než plynoucí zábavu. A práv?? v tom spočívá jejich nenápadný, ale zásadní p??ínos.

Detail knihy >>