?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
TVAR, č. 16/1999 (Na Pouti) - RECENZE

Po dvou sbírkách poezie - ??ty??procentní úrok (1993) a Samota sloupoví (1997) - vydal letos Jan Pavel v brn??nském nakladatelství Host sbírku povídek Na pouti... První čty??i povídky (Lov aneb o myších a lidech; Housle; Krádež; Učitel) mají ??adu výrazn?? společných rysů, jimiž se liší od t??ch druhých. Jsou nevelkého rozsahu, s prostou, sporou fabulí a s p??ekvapivou pointou (či její absencí).

Neukvapené otálivé, digresivní vypráv??ní (jež místy p??ipomíná Hrabala) si pohrává s p??elíváním motivů či motivickým paralelizmem, p??ičemž leitmotivem je mezilidský vztah anebo osam??lost, smrt; a vyprav??če charakterizuje d??tsky laskavý, zv??davý a naivní pohled. Jako by si tu autorův talent p??ipravoval prostor pro v??tší rozlet. Povídka Na pouti (v po??adí pátá) tvo??í zlom, a to nejen svým v??tším rozsahem: Výrazný je posun v oné motivické p??elívavosti, ta zde totiž do značné míry ustupuje vykonstruovaným čachrům s poutavými motivy (jako je slepota či t??ináctá komnata anebo vůbec pouť), jsou to motivy natolik vratké, že nesklouznout ke kýči - jak vlastn??? Autor se zjevn?? začíná potýkat s problémem, jak v??tší rozsah vyprav??čsky zvládnout. Místo nečekaným rozuzlením a odhalením kulminuje povídka p??edvídatelnou pointou, k níž s okázalým máváním na čtená??e sp??je.

K tomu stojí poukázat na to, že název knížky je - na rozdíl od názvu povídky - zakončený t??emi tečkami, což značí celkový důraz na neukončenost a hlavn?? apel na čtená??ovu schopnost p??emýšlet dál než jen k point??. To však začíná být pro čtená??e dost velký problém v moment??, kdy je pro autora samotného problémem pointa. Ješt?? okázalejší tah na poitu (ovšem nezda??ilou) je v povídkách Karty (echo p??edešlé povídky Na pouti) a Loutka (echo p??edešlé povídky ??eka). ??st??edním motivem Loutky je viselec František a je hodna snad jen kvůli tomu, jak autorovi totáln?? chyb??lo vcít??ní do ženské psychiky (vyprav??čkou je žena - ovšem toliko podle gramatické shody) a jak si se svým oblíbeným motivem, totiž motivem smrti, najednou nev??d??l rady. Zejména v povídkách ??eka a Bade je cítit snaha vyvážit d??íve nasazený d??tsky udivený pohled optikou určité melancholie a skepse, tím se však jen laskavé podivování sv??tu m??ní v samoúčelnou žvanivost a zápecnické mudrování nad životem, smrtí a chutí piva. Ve výčtu "nezda??ilostí", tak jak jsem to nastínil, tedy na pozadí prvních čty?? povídek, by nebylo obtížné pokračovat, ovšem vznikl by tím klamný (!) dojem, že první čty??i povídky jsou prost?? povedené a zbytek jim to kazí...

Oproti sbírce neopubertálních veršů ??ty??procentní úrok, kde se doslova není čeho původního chytit a kde jen p??ečíst t??ch asi t??icet stránek sice up??ímného, leč čirého kýče je čtená??ská ob??ť, byla Samota sloupoví výrazným posunem k osobitosti. Knížku Na pouti??? zase lze nahlížet jakožto pokus o p??ekonání výrazu nalezeného v Samot?? sloupoví. Jan Pavel se do určité míry ???navrací??? ke stylizaci ze ??ty??procentního úroku, kde píše úvodem tyto verše: ???Kam sp??je/ dnešní poezie/ jestli ji píšou takoví/ jako já???. Rozum??j: Já vlastn?? nechci d??lat žádnou literatúru, já jenom tak píšu. Formou pro tuto stylizaci už však není báse??, ale ??? povídka. jenže autor se k této stylizaci nevrací proto, aby z ní jako prozatér vyt??žil n??co nového, spíš se zdá, jako by se jí - jakožto toho, co už "umí" - chytal tam, kde ztrácí prvotní jistotu rozletu a kde se potácí mezi dův??rou ve svůj prostý talent a nedův??rou, zda má co ??íci.

Adam Gebert
Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbytečnost, Josef Schwarz, magazín UNI

 

Pavlův text je jako dob??e nabroušená b??itva – bez okolků a deziluzivn?? proniká k d??eni života každého současníka, i když nejlépe se v autorov?? povídkovém p??íb??hu najdou Pavlovi generační vrstevníci.

 

Detail knihy >>

Z recenze na:

I smrt se zahojí. J. Balvín, dobraadresa.cz

V Pavlových beletriích se občas zalesknou perly, moudra, která obstojí samostatn?? a čtená??e se dotknou tak??ka fyzicky, protože se s nimi naprosto ztotožní.

Detail knihy >>