?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Všechno se skládá ze st??ípků, z útržků, ze sekvencí, z krátkých vzpomínek??? - ROZHOVOR

Všechno se skládá ze st??ípků, z útržků, ze sekvencí, z krátkých vzpomínek..??íká spisovatel Jan Pavel..

Jan Pavel (1973, Praha) vystudoval tvorbu textu a scéná??e na Konzervato??i Jaroslava Ježka; píše poezii (??ty??procentní úrok, 1993; Samota sloupoví, 1997; M??lké pánve???, 2004) a povídky (Na pouti???, 1999), vyzkoušel si také novelu (Jizvení, 2005). Dnes je zam??stnaný jako redaktor nakladatelství Slovart. Nedávno vydal sbírku povídek Až pes snese čokoládu (s M. Horákovou). Žije v Praze.

Svoji první knížku jsi vydal už p??ed t??inácti lety. Jak se za ten čas podle tebe prom??nila česká literární scenerie? Mám na mysli čtená??ský a kritický zájem o texty, časopiseckou produkci a její kvalitu, možnosti vydávání knížek...

P??ed t??inácti lety??? To zní skoro až strašideln??. Ale pokud se vrátím do roku 1993, kdy jsem vydal svoji prvotinu, a srovnám si to s dneškem, vidím pom??rn?? velký posun. V první ??ad?? si myslím, že je rozhodn?? v??tší čtená??ský i kritický zájem o současnou českou prózu. O poezii to, bohužel, neplatí, tam je i dnes náklad 200 kusů docela b??žnou záležitostí. Dnes už má spousta českých spisovatelů svého nakladatele, který ví, jaký náklad toho kterého ???kon????? prodá. Od toho se pak odvíjí všechno ostatní. Myslím, že pro čtená??e je český knižní trh daleko p??ehledn??jší. A jsem optimista i v tom, že pokud spisovatel hledá svého nakladatele, tak ho najde. N??kdy to trvá, stojí to spoustu energie a snahy, ale i o tom to je. Pokud si člov??k za tím, co napíše, stojí, m??l by za tím také jít.

Vzpomeneš si, koho jsi tehdy z české literatury četl?

Nejd??ív to bylo úpln?? všechno, co se mi dostalo do ruky. Od ??apka až po Skarlanta. Pozd??ji m?? začal oslovovat Hrabal, od Škvoreckého jen n??co. Na delší dobu jsem se začetl do Ji??ího Kratochvila ??? toho jsem i n??kolikrát se svými rukopisy otravoval. Také Vaculíka; začal vycházet Jáchym Topol ??? jeho Sestru jsem si tenkrát zamiloval. Samoz??ejm?? mám rád Borkovce, hlavn?? jeho starší v??ci, Bogdana Trojaka. Ale to jsou jen n??která jména, která se mi teď vybavují???

A koho čteš dneska?

V první ??ad?? se snažím sledovat svoji generaci, krom?? již zmín??ných ??? Trojaka a Borkovce, také Hůlovou, Rudčenkovou, Radka Malého, z t??ch malinko starších mám rád Hakla, Urbana, Balabána. Ale také jsem se nedávno vrátil ke Kunderovi; jeho Nesmrtelnost jsem si teď p??ečetl podruhé a určit?? to nebylo naposledy. Sám p??emýšlím, jestli je mi líto, že jsem si nestačil stáhnout pirátskou Totožnost.

Pokud jde o tvoje vlastní psaní, jsi schopen za t??ch t??ináct let vysledovat n??jaký vývoj, posun, prom??ny?

Posun tady určit?? je. Minimáln?? v tom, že mám pocit ??? n??kdy opravdu ano ???, že píšu čím dál tím hů??. Nevím, t??žko ??íct, čím to je, snažím se namlouvat si, že jsem k sob?? kritičt??jší a cht??l bych, aby byly v??ci jedna od druhé lepší. Ale ono se to ne vždy povede. Každopádn?? čím je člov??k starší, tím cítí za v??ci v??tší odpov??dnost, a to se projevuje i v psaní. N??kdy je to ale možná trochu na škodu. V ničem by nem??la chyb??t alespo?? špetka spontánnosti.

Vystudoval jsi Konzervato?? Jaroslava Ježka, obor tvorba textu a scéná??e. Dala ti ta škola coby spisovateli n??co?

V první ??ad?? m?? naučila pracovat. Tím myslím sed??t nad textem a p??emýšlet o n??m, p??ed??lávat ho, zkoušet najít nové cesty, sledovat vazby, v rámci možností se snažit analyzovat, což je u vlastního textu p??kná fuška, a zase p??ed??lávat a škrtat a znovu napsat atd. A pak také setkání s lidmi jako jsou Wernisch, Šrut, Krečmar, Kantor, ??erníková, Kofránková ??? to už p??ece stojí za to. A pokud s tebou tito lidé tráví hodiny a hodiny a rozebírají tvé vlastní texty, pak snad ani není možné se od nich n??co nenaučit.

Loni vydaná novela Jizvení je tvojí první rozsáhlejší prózou ??? je v té volb?? žánru cosi bilančního? I v samotné knize se jeden podstatný vztah rozpadá a schyluje se k novému???

Jizvení jsem dopsal, tuším, n??kdy v roce 2002. Nebyl to můj úpln?? první pokus o delší text, už p??edtím jsem napsal dva romány, o které jsem p??išel, když mi vyho??el počítač. Zálohy na disketách, i když jsem si je stoprocentn?? d??lal, jsem nikdy nenašel. Teď vím, že to není zase tak velká škoda, protože za moc nestály, ale už jenom proto, že tu možnost nemám, bych do nich strašn?? rád nahlédnul. Na Jizvení je zvláštní, že n??které v??ci, které jsem tam ztvárnil, se pak následn?? staly. Ale asi to bude tím, že vztahy se dnes rozpadají každému a každou chvíli, a nové se p??irozen?? rodí.

O kom v Jizvení píšeš? Respektive jde to vůbec nepsat ve svých knížkách o sob???

Vždycky píšu alespo?? částečn?? o sob??. Podle m?? musí všechno vycházet z vlastních zážitků, z vlastních pozorování a konfrontací. I když si člov??k namlouvá, že píše naprosto smyšlený p??íb??h, vždycky je to výplod jeho fantazie, tudíž ???jeho??? p??íb??h, vychází z n??ho, z v??cí, lidí a zážitků, které sám prožil nebo skrz sebe nechal projít. Píšeš to ty, je to tvoje, jsi v tom, ať chceš nebo ne.

Aleš Haman tvoji novelu pojmenoval jako ???bizarní, tak??ka secesní h??íčku s pon??kud kafkovským nádechem??? ??? to se propadáme až kamsi na sklonek 19. století. Může v tom ???nádechu??? mít prsty skoro dv?? století starý dům, ve kterém žiješ?

P??kný pokus, ale zarmoutím t?? ??? nemůže. Už jenom proto, že jsem Jizvení dopsal daleko d??ív, než jsem se p??est??hoval. Mimochodem: objekt, d??íve usedlost, kde teď bydlím, pochází p??ibližn?? ze 16. století. V p??edminulém století prob??hla jen jeho úprava a rekonstrukce na letní sídlo. Sám jsem zv??davý, jak dlouho budou tyhle pískovcové st??ny ješt?? držet pohromad??. Ale, abych pravdu ??ekl, nikdy jsem si nedokázal p??edstavit nádhern??jší bydlení.

P??ed n??kolika týdny vyšla knížka povídek Až pes snese čokoládu ??? tentokrát sis ovšem p??izval spoluautorku, Miku Horákovou. Proč kniha ve dvou?

Ve dvou se to lépe táhne. To za prvé. Za druhé m?? vždycky bavila konfrontace na první pohled různorodých textů. S Mikou Horákovou to bylo od začátku jasné. Když jsem si p??ečetl n??které její povídky, okamžit?? se pro m?? stala sp??ízn??nou bytostí. Máme mnoho podobných náhledů na v??ci kolem a v mnoha p??ípadech dopl??ujeme jeden druhého. Bylo jen otázkou času, kdy se pustíme do n??jakého společného projektu. Na první pohled se může zdát, že spolu texty v naší knížce nesouvisejí, ale je to p??esn?? naopak; já už si teď ani nedokážu p??edstavit, že by mohly fungovat samostatn??.

Tvoje t??i povídky v nové knize jsou velmi blízko dramatickému textu ??? jejich základem je st??ídání hlasů i pohledů na d??j. Láká t?? zkusit si hru? Pro rozhlas, televizi nebo divadlo???

Mojí absolventskou prací na škole byl televizní scéná??. Rozhlas a divadlo m?? lákají neuv????iteln??, divadlo ale p??ece jenom o trochu víc. Miluju dialogy, baví m?? hrát si s nimi. Nechat postavu promlouvat k ostatním ??? potažmo tvá??í v tvá?? ke čtená??i ??? je p??ece n??co tak nádherného! Skládání obrazů, aby byl výsledný celek n??jakým způsobem smysluplný, je práce, která m?? napl??uje určitým vzrušením, a když se to povede, následn?? i zadostiučin??ním. Všechno se p??ece skládá ze st??ípků, z útržků, ze sekvencí, z krátkých vzpomínek na n??co nebo n??koho. A navíc ze všeho, co se teď d??je kolem nás, zbudou v budoucnu jen krátké p??efiltrované obrazy.

Co má za lubem ten titul: Až pes snese čokoládu? V hlav?? se mi s tím spojuje, ehm, opravdu leccos.

S názvem je často problém. Já t??eba každý název své knihy konzultuji nejprve s p??áteli. A v??tšinou, i když mám n??jaký p??edem vymyšlený, dopadne to úpln?? jinak. U knížky povídek se zpravidla zvolí ta st??žejní, podle které se titul pojmenuje. Povídku Až pes snese čokoládu v téhle knížce nikdo neobjeví. Ale význam to má. S velkou chutí nechám na každém, ať ho objeví sám???

Rozhovor p??ipravil Radim Kopáč
Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbytečnost, Jaroslav Balvín, deník Právo

Jan Pavel do své osmé knížky poskládal hrst krátkých, jakoby samostatných povídek. Vybrousil je do minimalistického sev??eného tvaru a k pohonu jejich d??je použil hovorové dialogy.

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbytečnost, Bohdan Volejníček, knihovnice.cz

Už od prvních stránek je to p??edevším autorova nevídaná schopnost, s jakou lehkostí dokáže čtená??e p??enést, či snad vtáhnout do svého p??íb??hu.

Detail knihy >>