?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Rozpustilost lolitek je krásn?? bezb??ehá??? - ROZHOVOR

Rozpustilost lolitek je krásn?? bezb??ehá???


??íká spisovatel Jan Pavel

Jan Pavel se narodil v Praze v roce 1973. Vystudoval tvorbu textu a scéná??e na Konzervato??i Jaroslava Ježka; pracuje jako redaktor v nakladatelství Slovart. Debutoval v roce 1993 sbírkou básní ??ty??procentní úrok a poté vydal dalších p??t knih poezie a prózy. Nyní mu vycházejí dv?? nové knížky: v nakladatelství Artes Liberales novela Tramvaj do stanice a v nakladatelství Slovart román I smrt se zahojí.

Práv?? jsi vydal dv?? nové prózy: román a novelu. Vznikaly paraleln??, nebo se sešel starší text s novým?

Tramvaj do stanice jsem napsal v t??sném záv??su za románem I smrt se zahojí, určit?? i proto se tu občas p??elévají motivy z jednoho textu do druhého. Myslím, že jsou ty texty pom??rn?? dost provázané, ale nebojím se, že by to bylo na škodu.

Novela má titul Tramvaj do stanice ??? bylo ti p??i psaní inspirací Williamsovo známé drama?

Daly by se určit?? vysledovat n??jaké podobné rysy, ale i když mám Williamse rád, hlavn?? jeho povídky, nijak m?? k napsání ???mé tramvaje??? neinspiroval. Tenhle text se psal sám. Snažím se psát pravideln??, soustavn?? ??? sed??t nad tím a nechat v??cem čas, aby dozrály. Ale n??kdy se stane, že sednu a nedokážu p??estat, dokud neud??lám poslední tečku. Tramvaj do stanice byla ten p??ípad. Ale také je pravda, že jsem m??l termín, který byl naprosto šibeniční a já takové v??ci nerad vzdávám.

Tennessee Williams hru napsal v roce 1947, v roce 1955 se zabil James Dean, jedna z klíčových postav tvé druhé knížky I smrt se zahojí. To je náhoda, nebo t?? p??elom 40. a 50. let z n??jakého důvodu zajímá?

Tohle bude možná výjimka, která potvrzuje pravidlo, že nic není jen náhoda.

Ostatn?? proč jsi Jamese Deana do svého p??íb??hu zatáhl?

Jako kluk jsem slyšel o Deanovi vypráv??t romantickou historku, která se mi vybavila, když jsem sed??l nad textem I smrt se zahojí ??? a já okamžit?? v??d??l, že to tam musím zakomponovat. Sehnal jsem si o herci vše, co bylo po knihovnách k mání, ale zjistil jsem, že to byl jen výmysl, naprostá fáma. Jenže Deana už jsem m??l ???uvnit????? a všechno to začalo fungovat a žít pospolu. Teď si nedokážu p??edstavit, že by text fungoval bez n??j.

V Tramvaji do stanice sis mimo jiné vyzkoušel stylizaci do role dospívající dívky. Jak jsi to zvládal psát jako zamilovaná lolitka?

Je to vždycky uvol??ující psát za ???n??koho jiného???. ??lov??k má pocit, že si může dovolit daleko víc, že si může hrát, bavit se, je svobodn??jší, v??dom?? ničím nezatížený ??? je prost?? schovaný za na první pohled neprostupnou, ???všedovolující??? maskou. A rozpustilost lolitek je tak krásn?? bezb??ehá???

Hrdinové tvých knížek po??ád n??kam ujížd??jí tramvají, utíkají do ??ecka k prameni Styxu, cestují na Kanárské ostrovy, kde se p??ed sv??tem skrývají v sopečné jeskyni. S čím si nev??dí rady, co je trápí?

Já bych to ani tak nepokládal za út??k, podle m?? je to normální hledání, kterým si procházíme všichni. N??kdo ho potlačuje, pak je z toho t??eba celý život nešťastný, aniž by si to p??iznal, a n??kdo ne. Moje postavy se neskrývají, jen cht??jí najít svoji svobodu nebo jim vyhovující styl života. A co je trápí? Všechny ty úpln?? normální v??ci: tápou, zamilovávají se, rozcházejí, zmatka??í, ale našt??stí i nacházejí samy sebe.

Ob?? prózy končí dost tragicky: n??kdo um??e, n??kdo se zblázní. Smrt se ve tvých prózách rozhodn?? ???nehojí???. Jsi skeptik?

Ale pozor ??? kdo se zblázní, tak se zase uzdraví, když n??kdo um??e, jiný se narodí nebo jeho smrt pomůže n??komu žít. Jsem skeptik?

Pokud jde o vztah autor???vyprav??č???hrdina, da??í se ti ho v obou knihách rozost??it natolik, že váhám, kdo je kdo. Jakou pozici sis ty sám p??isoudil?

To je dost t??žké specifikovat. N??kdy mám pocit, že jsem ješt?? nad tím, ale v??tšinou všechno prožívám s postavou. Jdu s ní po cest?? v nekonečném rozhovoru ??? tedy spíše poslouchám její monolog a tím, co ??íká, tím, co chce, se pak snažím ??ídit.

Ty dv?? knížky jsi dokončil sice nedávno, ale p??esto se zeptám: Rozepsals už n??jaký další p??íb??h?

Když n??co dopíšu ??? rozum??j, když to jde do tisku, ve chvíli, kdy už nemůžu nic zm??nit ???, musím vždycky začít psát n??co jiného, abych tu původní v??c vyhnal konečn?? z hlavy. I když to pak odložím, a buď se k tomu za čas vrátím, nebo to nechám ladem úpln??, je pro m?? důležitý pocit, že se začíná odvíjet další p??íb??h. Takže ano, mám rozepsaný nový text, který mi v hlav?? ???zraje??? už pár let, ale zatím jsem si na n??j netroufal. Teď mám pocit, že p??išel jeho čas. Ale o čem bude, to zatím ne??eknu.

Rozhovor p??ipravil Radim Kopáč
Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

I smrt se zahojí. ??eský rozhlas ??? Vltava

Prózy Jana Pavla p??inášejí spíše postupn?? formulované a b??itké diagnózy než úsp??šná léčení, trýznivé kazuistiky spíše než umn?? sestavené story, bolestnou sebereflexi spíše než plynoucí zábavu. A práv?? v tom spočívá jejich nenápadný, ale zásadní p??ínos.

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbytečnost, Josef Schwarz, magazín UNI

 

Pavlův text je jako dob??e nabroušená b??itva – bez okolků a deziluzivn?? proniká k d??eni života každého současníka, i když nejlépe se v autorov?? povídkovém p??íb??hu najdou Pavlovi generační vrstevníci.

 

Detail knihy >>