?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Tramvaj do stanice

Touha na různý způsob, různ?? intenzivní, mí??ená různými sm??ry, ale v jádru dvojího typu: apollinská, čili um????ená a vznešená, povolávající k t??lu stráže rozumu a morálky – a dionýská, brutáln?? vášnivá, eruptivní a živelná, p??edávající veškerou moc smyslům. Touha, kterou nese nep??estajný a neodbytný, zdánliv?? nekonečný ??ečový proud, valící se pomyslným korytem mezi dv??ma konečnými zastávkami tramvajové linky. A to, jak se postupn?? oz??ejmuje, v kruhovém, či spíše spirálovit?? se rozvíjejícím, a tedy nikdy nezavršeném a nezavršitelném p??íb??hu, jenž vystav??l tvůrce poučený všemožnými postmoderními finesami: um??ním stylistické různosti počínaje a rozmytím hranic mezi hrdinou, vyprav??čem i samotným autorem konče. Kdo je v Tramvaji do stanice vyprav??čem a kdo je tu hlavní postavou? Ten, kdo vypráví, se soub??žn?? stává ob??tí svého p??íb??hu a zárove?? se zrcadlí ve vkládaných listech z deníku a v dopisech, které jsou mu adresovány, ale též v t??ch, jež sám píše. Nap??íč snov??-skutečným p??íb??hem tato postava stárne a prochází zkušeností s trojicí osudových žen, jež mu nabídly trojí lásku: zrádnou, platonickou a všeob??tující. Ovšem v každém p??ípad?? lásku nezralou a neúplnou, bičovanou prokletím víry i traumatického d??tství, formovanou p??edevším romantickým pocitem nesouladu jedince a sv??ta. Nap??íč tímto pohyblivým, mezi mantinely d??tství a dosp??losti otloukaným p??íb??hem, nadčasov?? symbolickým i detailn?? konkrétním a p??esným, postava vyprav??če/hrdiny stárne, ale nemoud??í: slavnost narace, v níž na okamžik mohutn?? zazá??í, byť jak sv??tlem lásky, tak plamenem smrti, brzy vadne a s koncem p??íb??hu se choulí do výchozí bezvýchodné pozice.

Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

I smrt se zahojí. ??eský rozhlas ??? Vltava

Prózy Jana Pavla p??inášejí spíše postupn?? formulované a b??itké diagnózy než úsp??šná léčení, trýznivé kazuistiky spíše než umn?? sestavené story, bolestnou sebereflexi spíše než plynoucí zábavu. A práv?? v tom spočívá jejich nenápadný, ale zásadní p??ínos.

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbytečnost, Bohdan Volejníček, knihovnice.cz

Už od prvních stránek je to p??edevším autorova nevídaná schopnost, s jakou lehkostí dokáže čtená??e p??enést, či snad vtáhnout do svého p??íb??hu.

Detail knihy >>