?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Tramvaj do stanice - 2. vydání

Touha na různý způsob, různ?? intenzivní, mí??ená různými sm??ry, ale v jádru dvojího typu: apollinská, čili um????ená a vznešená, povolávající k t??lu stráže rozumu a morálky – a dionýská, brutáln?? vášnivá, eruptivní a živelná, p??edávající veškerou moc smyslům. Touha, kterou nese nep??estajný a neodbytný, zdánliv?? nekonečný ??ečový proud, valící se pomyslným korytem mezi dv??ma konečnými zastávkami tramvajové linky. A to, jak se postupn?? oz??ejmuje, v kruhovém, či spíše spirálovit?? se rozvíjejícím, a tedy nikdy nezavršeném a nezavršitelném p??íb??hu, jenž vystav??l tvůrce poučený všemožnými postmoderními finesami: um??ním stylistické různosti počínaje a rozmytím hranic mezi hrdinou, vyprav??čem i samotným autorem konče. Kdo je v Tramvaji do stanice vyprav??čem a kdo je tu hlavní postavou? Ten, kdo vypráví, se soub??žn?? stává ob??tí svého p??íb??hu a zárove?? se zrcadlí ve vkládaných listech z deníku a v dopisech, které jsou mu adresovány, ale též v t??ch, jež sám píše. Nap??íč snov??-skutečným p??íb??hem tato postava stárne a prochází zkušeností s trojicí osudových žen, jež mu nabídly trojí lásku: zrádnou, platonickou a všeob??tující. Ovšem v každém p??ípad?? lásku nezralou a neúplnou, bičovanou prokletím víry i traumatického d??tství, formovanou p??edevším romantickým pocitem nesouladu jedince a sv??ta. Nap??íč tímto pohyblivým, mezi mantinely d??tství a dosp??losti otloukaným p??íb??hem, nadčasov?? symbolickým i detailn?? konkrétním a p??esným, postava vyprav??če/hrdiny stárne, ale nemoud??í: slavnost narace, v níž na okamžik mohutn?? zazá??í, byť jak sv??tlem lásky, tak plamenem smrti, brzy vadne a s koncem p??íb??hu se choulí do výchozí bezvýchodné pozice.

 

Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

Zbytečnost, Bohdan Volejníček, knihovnice.cz

Už od prvních stránek je to p??edevším autorova nevídaná schopnost, s jakou lehkostí dokáže čtená??e p??enést, či snad vtáhnout do svého p??íb??hu.

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbytečnost, Jakub Ehrenberger, literarni.cz

Jan Pavel své dílko napsal v duchu moderní literatury, s vyprav??čskou lehkostí a svižností. Jednotlivé povídky jsou p??ímočaré, vesm??s jednoduché a oklešt??né od veškerého nadbytečného slovního balastu až na samotnou podstatu svého p??íb??hu.

Detail knihy >>