?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
M??lké pánve
Celá sbírka je napsána formou drobných miniatur, v kterých je položen důraz na úsporný styl, podložený snahou o využití st??ídmých jazykových prost??edků. Pavel rozd??lil své verše do čty?? oddílů: zatímco v prvních dvou p??evládají texty s p??írodními motivy, t??etí část se jeví tematicky jako velmi různorodá. Vedle kusých vzpomínek zde autor p??edkládá úvahy a glosy ze současnosti, často vyjád??ené pouhým trojverším, která jsou t??eba jen zvukomalebným zachycením určitého okamžiku. Oddíl záv??rečný je v??nován vztahu otce a syna. Je zpracován s p??irozenou laskavostí.
Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

I smrt se zahojí. ??eský rozhlas ??? Vltava

Prózy Jana Pavla p??inášejí spíše postupn?? formulované a b??itké diagnózy než úsp??šná léčení, trýznivé kazuistiky spíše než umn?? sestavené story, bolestnou sebereflexi spíše než plynoucí zábavu. A práv?? v tom spočívá jejich nenápadný, ale zásadní p??ínos.

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbytečnost, Josef Schwarz, magazín UNI

 

Pavlův text je jako dob??e nabroušená b??itva – bez okolků a deziluzivn?? proniká k d??eni života každého současníka, i když nejlépe se v autorov?? povídkovém p??íb??hu najdou Pavlovi generační vrstevníci.

 

Detail knihy >>