?

Povídková kniha Zbytečnost vyšla v Brazílii

V brazilském nakladatelství Thesaurus Editora vyšla povídková kniha Zbytečnost (Inutilidades). Jedná se o jednu z prvních knih autora nastupující generace, která byla p??eložena do brazilské portugalštiny. Za podporu, koncepci a realizaci projektu je t??eba pod??kovat velvyslanci ??eské republiky v Brazílii, panu Ivanu Jančárkovi. Za financování p??ekladu pat??í pod??kování Ministerstvu zahraničních v??cí ??R.

 

vsechny knihy je mozne objednat na www.kosmas.cz
Tramvaj do stanice - 2. vydání

Podmanivý text o vy??čené lásce a nevy??čené smrti, o kolob??hu fatálních tužeb ženy a muže - a p??edn?? up??ímná a vzácn?? sebereflexivní zpráva o jedné nad??jeplné proh??e. Hlavní hrdina, resp. jeho vyprav??č - toť antipod Goetheova Viléma Meistera: jeho léta učednická i tovaryšská nesp??jí ke zdárnému a očekávanému napln??ní lidské individuality, on sisyfovsky zdolává svoji horu emocí, aby z ní záhy padl znovu až na samé dno. Jeho cílem je cesta. A na té cest?? jej provází nekonečná touha. Ta touha, z níž se rodí výjimečné, byť temn?? konturované p??íb??hy.

Audiokniha Proč blijou sloni

Nezkrácenou verzi stejnojmenného "ho??kosladkého" románu načetl Lukáš Hejlík.

D??ti z půdy

Kriminální thriller popisuje vyšet??ování únosu dvou d??tí ze soukromé prominentní školy, které vede až do nejvyšších pater společnosti.

Proč blijou sloni

Lumpárny, legrácky i p??íjemn?? melancholická zastavení v dob?? (ne)dávno minulé. Dít??tem poutav?? a s humorem vypráv??ný p??íb??h z m??stské periferie, z míst a časů, které musí jednou každý z nás opustit. Více či mén?? laskavé vzpomínky ale zůstávají navždy.

Zbytečnost

Ve Zbytečnosti splétá Jan Pavel – s brilancí postmodern?? hravého, filmem i literaturou poučeného narátora – v jediný, a sice průvodní p??íb??h n??kolikero existenciáln?? určujících lidských situací. Akté??i jeho povídek vstupují dvakrát do téže ??eky: formativní, nikdy zcela vyt??sn??né citové úrazy z d??tství se jim jako bumerang prudce vracejí v letech zdánlivé dosp??losti; n??kdejší lásky i nenávisti se znovu otvírají, aby rozsvítily v??čné téma napln??ného, resp. nenapln??ného života. Aby nadhodily možné klíče k otázce, kterou p??ed nedávnem položil dánský filma?? von Trier: Kdo je tady ??editel? ??ili: Kdo je tu sám sebou?

 

Tramvaj do stanice

To, co hrav?? aluzivní titul komorní prózy Jana Pavla (1973) zamlčuje, je jejím úst??edním tématem – touha. Touha na různý způsob, různ?? intenzivní, mí??ená různými sm??ry, ale v jádru dvojího typu: apollinská, čili um????ená a vznešená, povolávající k t??lu stráže rozumu a morálky – a dionýská, brutáln?? vášnivá, eruptivní a živelná, p??edávající veškerou moc smyslům.

I smrt se zahojí

Jakub a Sofie jsou t??icátníci, kte??í nemohou žít spolu ani bez sebe. Jejich vzájemný vztah je značn?? destruktivní, proto je jenom dob??e, když se od sebe po čase odloučí. Hlavní hrdina se pokouší novým vztahem odpoutat od své bývalé ženy, ta zase hledá út??chu u jiných mužů. V druhém plánu se však odvíjí milostný p??íb??h Jitky a Jakuba, hrdinka tohoto p??íb??hu se p??íliš upne na p??edstavu, že Jakuba miluje a je skálopevn?? rozhodnuta ud??lat vše proto, aby se svým milovaným mužem mohla být.

Až pes snese čokoládu
Každá povídka z knihy Až pes snese čokoládu autorů Jan Pavla (*1973) a Miky Horákové (*1965) nás zavádí do sv??ta, kde se z b??žné každodenní situace může stát až nep??edstavitelná absurdnost.
Jizvení
V novele Jizvení používá Jan Pavel mírn?? lynchovskou formu vypráv??ní. Otevírá celou ??adu otázek, často navzájem do sebe mnohonásobn?? vno??ených, a podobn?? jako filmový režisér dává divákům, resp. čtená??ům volný prostor pro jejich zodpov??zení.
M??lké pánve
Básnická sbírka v níž p??evažují p??edevším intimní a lyrické reflexe.
Na pouti
Sbírka povídek.
Samota sloupoví
Sbírka reflexní poezie s fotografiemi Kate??iny Strahovské.
??ty??procentní úrok
Lyrická sbírka básní.
Zajmav odkazy:
2008
TOPlist

Z recenze na:

I smrt se zahojí. J. Balvín, dobraadresa.cz

V Pavlových beletriích se občas zalesknou perly, moudra, která obstojí samostatn?? a čtená??e se dotknou tak??ka fyzicky, protože se s nimi naprosto ztotožní.

Detail knihy >>

Z recenze na:

Zbytečnost, Jakub Ehrenberger, literarni.cz

Jan Pavel své dílko napsal v duchu moderní literatury, s vyprav??čskou lehkostí a svižností. Jednotlivé povídky jsou p??ímočaré, vesm??s jednoduché a oklešt??né od veškerého nadbytečného slovního balastu až na samotnou podstatu svého p??íb??hu.

Detail knihy >>